AGH Katedra
Informatyki Stosowanej

Prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda

 


Prof.dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda urodził się w Starym  Sączu w 1949 roku. Od 1970 roku jest żonaty i ma trójkę   dzieci. Studia wyższe ukończył w roku 1973 na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Bezpośrednio po studiach rozpoczął działalność zawodową jako inżynier  automatyk w Zakładzie Projektów Procesowych Instytutu Technologii Nafty w Krakowie. Od 1977 r. do 2004 pracował w Katedrze Automatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Od 2004 roku jest pracownikiem Wydziału Zarządzania AGH, gdzie do października 2006 roku kierował Katedrą  Analizy Systemowej  i Modelowania  Cyfrowego,w latach 2007 - 2008 był kierownikiem Wydziałowego Centrum Koordynacji Badań, a od października 2009 kieruje Katedrą Informatyki Stosowanej. 

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1977 r., stopień doktora habilitowanego w 1992 r. a w roku 2004 - tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Od 1998 roku pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego AGH, a od roku 2006 - profesora zwyczajnego. Od roku 2000 jest również profesorem w Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. W okresie od 1993 do 2001 r. był także zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Politechnice Opolskiej, a w 2003 roku - na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

W latach dziewięćdziesiątych przebywał na kilkunastu zagranicznych stażach naukowych, głównie w Wielkiej Brytanii, a także w Danii i Francji. 

Jego zainteresowania naukowe i badawcze obejmują zagadnienia informatyki stosowanej, teorii systemów oraz modelowania matematycznego i cyfrowego złożonych procesów dla potrzeb zarządzania, badań naukowych i sterowania procesami technologicznymi. Współpracuje z zespołami badawczymi grupującymi specjalistów z nauk o zarządzaniu, systemów komputerowych sterowania i zarządzania, przetwarzania sygnałów, fizykochemii i energetyki. Jest autorem/współautorem ponad 200 publikacji naukowych. Większość z nich, w tym rozprawa habilitacyjna i obszerna monografia, dotyczy problemów syntezy komputerowych systemów automatyki od strony teorii sterowania i informatyki (zagadnienia strukturyzacji i konstrukcji oprogramowania systemów sterowania, modelowania matematycznego procesów technologicznych, regulacji predykcyjnej oraz przetwarzania sygnałów w sterowaniu - głównie dla potrzeb nadzorowania). Znaczące miejsce w jego dorobku mają prace związane z modelowaniem matematycznym procesów fizykochemicznych, publikowane w czołowych czasopismach światowych (22 publikacje z tzw. listy filadelfijskiej). Ponadto jest współautorem monografii omawiającej wykorzystanie modeli matematycznych oraz metod optymalizacji w planowaniu produkcji, a także ponad 40 artykułów dotyczących problematyki zastosowań metod matematycznych w zarządzaniu i problemów wdrażania polityki klimatycznej UE. 

W roku 2007 uczestniczył w pracach związanych z przygotowaniem strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2007-2015. W latach 2007-2008 był członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Projektów Rozwojowych z Inicjatywy Własnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczy także, jako ekspert zewnętrzny, w realizacji Narodowego Programu Foresight Polska 2020. 

W swoich pracach kładzie silny nacisk na praktyczne aspekty proponowanych metod i techniki ich implementacji komputerowej, z uwzględnieniem problemów numerycznych. Jest głównym autorem i wykonawcą trzech wdrożonych systemów sterowania komputerowego, dwóch systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu oraz licznych pakietów oprogramowania dla potrzeb badań naukowych i dydaktyki. 

Jan Tadeusz Duda - wykaz publikacji z okresu 2005-2014


 1. J.T.Duda, J.Milewska-Duda, M.Kwiatkowski: Evaluation of Adsorption Energy Distribution of Microporous Materials by a Multivariant Identification. APPLIED SURFACE SCIENCE, 2005, vol 252, pp.570-581. (Lista filadelfijska - IF 1.497)
 2. J.T.Duda, J.Milewska-Duda: Modeling of Surface Heterogeneity of Microporous Adsorbents with LBET Approach. LANGMUIR, JOURNAL OF ACHS, 2005, vol.21: pp. 7243-7256. (Lista filadelfijska - IF 3.295)
 3. J.T.Duda, M.Kwiatkowski, J.Milewska-Duda: Computer Modeling and Analysis of Heterogeneous Structures of Microporous Carbonaceous Materials. JOURNAL OF MOLECULAR MODELING, 2005, vol 11, No.4-5:pp.416-430 (Lista filadelfijska - IF 1.638)
 4. M.Kwiatkowski, J.T.Duda, J.Milewska-Duda: New Models for Vapour Adsorption as a Tool in Technology and Science. THE POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, Vol.14. Supplement IV (2005) pp.119-122 (Lista filadelfijska - IF 0.366)
 5. J.T.Duda, M.Kwiatkowski, J.Milewska-Duda,: Computer Analysis of Microporous Adsorbents with Adsorption Models of LBET class. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, Sectio AA Chemia, 2005, vol. LX 13, po.196-217. 
 6. S. Kiluk, J.T.Duda: Diagnozowanie sprawności urządzeń grzewczych w systemach masowego nadzorowania." POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2005, nr 9:str. 188-190. 
 7. J.T.Duda (redakcja naukowa): "Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu" Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005, 297 stron.
 8. J.T.Duda, A.Augustynek: A Study of Cross-correlation Non-stationarity of World Economy Indices and Energy Prices. Rozdział w monografii "Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu" UWND AGH, Kraków 2005, Red. naukowy J.T. Duda, str.162 - 172. 
 9. T.Pełech, J.T.Duda: Immune Algorithm of Stock Rates Parallel Monitoring. Rozdział w monografii "Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu" UWND AGH, Kraków 2005, Red. naukowy Jan T. Duda, str..183 - 193. 
 10. T.Pełech, J.T.Duda: Zastosowanie paradygmatu immunologicznego do monitorowania wskaźników giełdowych. Rozdział w monografii "Zastosowania teorii systemów" (red. Ewa Kochan) Wydawn.Wydz.Inż.Mechan. i Robotyki AGH, Kraków 2005, str. 247-257. 
 11. A.Augustynek, J.T.Duda: Prognozirowanije bierżewych cen miedi na osnowie regresjonnych modieliej. Rozdział w monografii "Modelirowanije finansowo-ekonomiczeskich processow" (red. W.A.Polownikow.):Wyd. WZFEI, Moskwa, 2005:ss.75 - 85 (j. rosyjski)
 12. A.Augustynek, J.T.Duda: "Kratkosrocznoje prognozirowanije pokazatielej moskowskich birż s ispolzowanijem regresjonnych modielej". W Mat. III Miezdunarodnyj Nauchno-Prakticheskij Seminar, 5--7.12.2004, MESI Moscow State University of Economics Statistics and Informatics.
 13. M.Kwiatkowski, J. T.Duda, J. Milewska-Duda: Analiza struktury materiałów mikroporowatych z wykorzystaniem nowych modeli adsorpcji klasy LBET. Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego,: Kraków, 15_18 marca 2005,  red. Anna Kubacka; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. Kraków : IKiFP PAN, 2005. str. S. 298. 
 14. Kwiatkowski, J. T. Duda, J. Milewska-Duda: Porównanie jakości oszacowania parametrów struktury mikroporowatych adsorbentów węglowych z wykorzystaniem pojedynczych i podwójnych izoterm adsorpcji. W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18_22 września 2005 : Zespół red. Bohdan Skalski [et al.]; PTCh, SITPChem. Poznań,  PUH BETAGRAF, 2005. s. S5_P49. 
 15. M.Kwiatkowski, J.Milewska-Duda, J.T.Duda: Zastosowanie grupy nowych matematycznych modeli klasy LBET z wielowariantowym dopasowywaniem do opisu struktur heterogenicznych mikroporowatych węgli aktywnych. XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań 18_22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts]. Zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. _ Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. s. S5_W6
 16. T.Pełech, J.T.Duda. Event Detection in Financial Time Series By Immune-Based Approach. NEW TRENDS IN INTELLIGENT INFORMATION PROCESSING, LECTURE NOTES (Springer), 2006  
 17. Augustynek A., Duda J.T., Duda-Kękuś A.: A Quantitavie Evaluation of Globalization Influence on World and East-European Markets..Rozdz. w monografii: Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu" (red. nauk. J.T.Duda, W.Waszkielewicz). Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2006, ss.135-144 
 18. Duda J., Pełech T.: Wykrywanie zdarzeń w szeregach finansowych z wykorzystaniem metod statystycznych. Rozdział w monografii: "Systemy Ekspertowe", Tom 2. Monografia zbiorowa - redaktor Adam Grzech, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006, ss.317-327. 
 19. Pełech-Pilichowski T., Duda J.T.: General structure of T-lymphocyte applied to immune-based event detection in financial time series. W: Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology. Vol. 1, 2006, XXII Autumn Meeting of Polish Information Processing Society [Dokument elektroniczny]
 20. Duda J.T. Jagiełło l., Jagiełło J., Milewska-Duda J.: Complementary study of microporous adsorbents with DFT and LBET, APPLIED SURFACE SCIENCE 253 (2007), pp.5616-5621 () (Lista filadelfijska - IF ok.1.5) 
 21. J.Milewska-Duda, J.T.Duda "High accuracy PVT relationships for compressed fluids and their application to BET-like modeling of CO2 and CH4 adsorption", ADSORPTION SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol. 25 No. 8 2007, pp. 543-559. (Lista filadelfijska - IF 0.5)
 22. Augustynek A., Duda J. T. Oriekhov S. "Sodierzanije i mekhanizmy analiza opcjonnych strategii. Materiały VI Miezdunarodnogo nauchno-prakticheskogo seminara  "Problemy transformacji sovriemiennoj rosijskoj ekonomiki". Moskwa, 26-27 02.2007, s.40-50 
 23. Duda J.T. Pozyskiwanie wzorców diagnostycznych w komputerowych analizach sprawności urządzeń. [w] Diagnostyka procesów i systemów, Praca zbiorowa red.nauk. J.Korbicz, K.Patan, M.Kowal, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2007 (str.1-16)
 24. Kwiatkowski M., Duda J.T., Milewska-Duda J.: Nowy model adsorpcji wielowarstwowej LBETh na powierzchniach mikroporowatych materiałów węglowych. PRZEMYSŁ CHEMICZNY, 86/9 2007, str.878-882. 
 25. Duda J.T.: Statystyczne i statystyczno-regułowe metody segmentacji szeregów czasowych, KWARTALNIK AUTOMATYKA, 2007, Tom 11, Zeszyt 1-2, str.103-116.
 26. Duda J.T., Augustynek A.: Medium-Term Predictions of World Economy Indices Based on Long-Term Trends and Cycles Extrapolation. [w] "Information Technologies in Economics and Innovation Management" (red. Jan T.Duda), Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2007, s.109-118
 27. Pełech-Pilichowski T., Duda.J.T. Czynniki warunkujące atrakcyjność usług administracji elektronicznej dla polskich przedsiębiorstw. [w] Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej (red.W.Waszkielewicz). Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2007, s.276-285 
 28. Duda J.T., (redakcja naukowa.): "Information Technologies in Economics and Innovation Management" Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2007, 229 str. 
 29. J.T. Duda, A. Augustynek: Cyclic properties and predictivity of LME prices of selected metals in one month to one-year horizon. [w] Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej (red. nauk. H. Howaniec, W.Waszkielewicz), Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2008 p.p. 134-143
 30. Augustynek A., Duda J.T. Mechanizmy cenotwórcze na światowym rynku metali kolorowych. [w] Materiały I. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem", Szczyrk, 20-21.06.2008, 
 31. Augustynek A., Duda J. T.: Effiektivnost' kratkosrochnykh prognozov tipa ARX dlia birzevykh pokazatieliey. [W:] Matieriali IV mezdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencji "Ekonomicheskoye prognozirovan'ye. Modieli i mietody". Voroniezh, Rosja 10-11.kwiecień.2008
 32. J.T. Duda, A. Augustynek: Wieloczynnikowa predykcja matematyczna światowych cen metali kolorowych w kryzysie roku 2008/9. [w] Zarządzanie organizacjami - finanse, produkcja, informacja (red. nauk. H. Howaniec, W.Waszkielewicz), Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2009 p.p. 98-111
 33. J.T. Duda, A. Augustynek: Periodicity of Selected Metals Prices in London Metal Exchange in the Light of 2008 World Economy Crisis. [w] Zarządzanie organizacjami - finanse, produkcja, informacja (red. nauk. H. Howaniec, W.Waszkielewicz), Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2009 pp. 112-122
 34. J.T. Duda, T. Pełech-Pilichowski:.Wykorzystanie podejścia immunologicznego do prognozowania szeregów czasowych. PÓŁROCZNIK AUTOMATYKA, t.13, z.2, 2009, str 551-562 
 35. J.T. Duda, T. Pełech-Pilichowski:.Miary podobieństwa szeregów w detekcji zdarzeń. [w]  Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki (pod redakcją Z. Kowalczuka), PWNT  Gdańsk  2009, str. 142-150
 36. J.T. Duda, T. Pełech-Pilichowski:. Informatyzacja państwa a budowa społeczeństwa informacyjnego - Internet jako narzędzie wyrównywania szans społecznych [w]. Społeczeństwo informacyjne: Krok naprzód, dwa kroki wstecz (red.Jerzy Nowak), PTI, Warszawa 2009..
 37. J.T. Duda, A. Augustynek: Medium-Term Prediction of Non-Iron Metals Prices During the 2008/9 World Economy Crisis, [w] VISNIK NACJONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA" (ISSN 0321-0499), no 647, pp.626-633
 38. J.T. Duda, M. Mazur:: A Concept for Construction New Currency Baskets Based on Statistical Criteria. [w] VISNIK NACJONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA" (ISSN 0321-0499), no 647, pp.633-642  
 39. J.T. Duda, A. Augustynek: Możliwości przewidywań wskaźników giełdowych w roku 2008 na podstawie światowych cen surowców. [w] Wybrane zagadnienia funkcjonowania podsystemów gospodarki polskiej.(red.naukowa Marianna Księżyk) UWND AGH, Kraków 2009, str 107-122. 
 40. A. Augustynek, J.T.Duda, S.A.Orehov, O.V.Lukašina (red.naukowa). Model' menedzmenta dlâ ékonomiki, osnovannoj na znaniâh : materialy mezdunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii : (29 maá 2009 g., Moskva) Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet Ekonomiki, Statistiki i Informatiki Moskva 2009. ISBN 978-5-7764-0580-8.(350 s) 
 41. Andrzej Augustynek, Jan T. Duda..Ceny metallov v 2008 godu v svete analiza hozájstvennoj koniunktury .[W:] Model' menedzmenta dlâ ékonomiki, osnovannoj na znaniâh : materialy mezdunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii : (29 maá 2009, Moskva) red. Orehov S. A., Andrzej Augustynek, Duda T. Jan, Lukašina O. V.Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet Ekonomiki, Statistiki i Informatiki Moskva  2009, ISBN 978-5-7764-0580-8.ss. 310-318 
 42. Andrzej Augustynek, Jan T. Duda..Effektivnost' prognozov birzevyh pokazatelej c odnomesâčnym gorizontom v uslovâh krizisa 2008 goda .[W:] Ekonomičeskoe prognozirovanie: modeli i metody : materialy V mezdunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii : 28 aprelâ 2009 g., red. V. V. Davins.Voronezskij Gosudarstvennyj Universitet, Voronez : IPC VGU, 2009.ISBN 978-5-9273-1527-7.ss. 170-184
 43. Tomasz Pełech-Pilichowski, Jan T. Duda: A two-level algorithm of time series change detection based on a unique changes similarity method. [W]: Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology. Vol. 5 [Dokument elektroniczny], October 18-20, 2010, Wisła, Poland. eds. M. Ganzha, M. Paprzycki. Katowice : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2010, s. 263.
 44. Jan T. Duda, Mirosław Kwiatkowski, Janina Milewska-Duda: Application of clustering based gas adsorption models to analysis of microporous structure of carbonaceous materials, Applied Surface Science, 2010 vol. 256 iss.17 s. 5243-5248.
 45. Jan T. Duda, Michał Fuksa, Andrzej Augustynek: Basket payment methods for metal commodities. [W]: Zarządzanie produkcją - planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola, monografia, red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek, Wiesław Waszkielewicz. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. s. 165-185.
 46. Jan T. Duda, Andrzej Augustynek, Iryna Borshchuk: Coomodity Trade Risk Reduction by Using Optimisation Techniques to Construct Customised Currency Baskets. [W] Visnik Nacjonalnogo [w] universitetu "lvivska Politechnika" (ISSN 0321-0499), no 682, pp.208-223 
 47. Tomasz Pełech-Pilichowski, Jan T. Duda: Analiza podobieństwa sygnałów diagnostycznych z wykorzystaniem metod odległościowych, Automatyka: półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2011 t. 15 z. 2 s. 389-397. 
 48. Jan T. Duda, Stanisław Szydło: Zastosowanie modeli regresyjnych w prognozowaniu wskaźników makroekonomicznych. Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 3 (2011), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 665, s.53-74. 
 49. Maciej Klemiato, Jacek Augustyn, Kamil Sterna, Jan T. Duda: INSTEPRO: Zintegrowany System Sterowania Produkcją (1). Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 4/2011, s.70-75.
 50. Jan T. Duda, Andrzej Augustynek: Application of Markovitz Portfolios Based on Currency Baskets to Commodity Trade. [W] Visnik Nacjonalnogo Universitetu "lvivska Politechnika" (ISSN 0321-0499), no 722, 2012, pp.311-322 
 51. Pelech-Pilichowski T., Jan T. Duda: A two-level detector of short-term unique changes in time series based on a similarity method. Expert Systems, on-line 2012
 52. Duda Jan T., Milewska-Duda Janina, Kwiatkowski Mirosław and  Ziółkowska Magda: A Geometrical Model of Random Porous Structures to Adsorption Calculations. Adsorption - Journal of the International Adsorption Society,  Vol. 19, Issue: 2-4  2013, Pages: 545-555 DOI 10.1007/s 10450-013-9477-8, open access at Springerlink.com
 53. Magda Ziółkowska, Duda Jan T., Milewska-Duda Janina: Adsorbate particle volume on nanocarbon surfaces - computational studies : W: International conference on Diamond and carbon materials [Dokument elektroniczny] : 7-11 September 2014, Madrid, Spain., 2014, S. 1-2. 
 54. Magda Ziółkowska, Milewska-Duda Janina,  Kwiatkowski Mirosław, Duda Jan T: Applicability of mathematical description of adsorption measurements and adsorption mechanism in prediction of gas deposits in microporous materials W: Problemy nedropol'zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : Sankt-Peterburg, 23-25 aprelâ 2014 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 1 / red. kollegiâ V.L. Truško [et al.] ; S. 44-46. 
 55. Duda Jan T., Augustynek A. Fuksa M,  Borshchuk  I.V.: Basket payment combined with Markovitz portfolio applied to commodity trade.   Economics, Entrepreneurship, Management ; ISSN 2312-3435. - 2014 vol. 1 no 1, s. 67-73. 
 56. Duda Jan T., Pomasz Pełech-Pilichowski: Enhancements of moving trend based filters aimed at time series prediction.  W: Advances in systems science : proceedings of the International Conference on Systems Science 2013 (ICSS 2013) / eds. Jerzy Świątek, [et al.]. - Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014. S. 747-756. 
 57. Duda-Kękuś Anna, Jan T.Duda, Andrzej Augustynek: Meeting the EU climate package targets by countries heavily dependent on coal - possibilities and barriers. W: The contemporary problems of management - value-based marketing, social responsibility and other factors in process of development - micro, meso and macro aspect : monography / ed. by Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz ; University of Bielsko-Biala. - Bielsko-Biała : University of Bielsko-Biala Press, 2014. - S. 265-287.
 58. Magda Ziółkowska, Kwiatkowski Mirosław, Milewska-Duda Janina,  Duda Jan T:  Zastosowanie uniwersalnej teorii adsorpcji (uniBET) wraz z klasą modeli LBET do opisu struktury wybranych materiałów mikroporowatych o przemysłowym zastosowaniu. W: Paliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2014. - ISBN: 978-83-911589-6-8. - S. 267-279. 


Ekspertyzy:

 1. "UWARUNKOWANIA TECHNICZNE TECHNOLOGICZNE I SPOŁECZNE INFORMATYZACJI PAŃSTWA W LATACH 2007-2013 ORAZ WSKAZANE KIERUNKI DZIAŁAŃ. Materiał pomocniczy do prac nad projektem dokumentu rządowego nt. Strategii Informatyzacji Polski w latach 2007-2013" - umowa nr 18/2007 25/25.200.182 pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a Wydziałem Zarządzania AGH w Krakowie.(2007) Opracował prof.dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, współpraca merytoryczna prof.dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, prof.dr hab. inż. Antoni Ligęza
 2. "PROPONOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ NA RZECZ INFORMATYZACJI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE Z UWZGLĘDNIENIEM FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 2007-2015. Opracowanie przygotowane dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jako materiał pomocniczy do prac nad dokumentem rządowym "- umowa nr 400/25/25.200.196/2007 zawartą pomiędzy MSWiA a Wydziałem Zarządzania AGH w Krakowie (2007). Opracował prof.dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, współpraca merytoryczna i opiniowanie: prof.dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, prof.dr hab. inż. Antoni LigęzaKraków, październik 2014

Prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda Kraków, 20.10.2014

Wydział Zarządzania AGHWykaz dorobku naukowego


1. Monografie 

a) Pełne monografie o zasiegu krajowym:

 1. J.Duda: Wybrane zagadnienia syntezy algorytmów sterowania nadrzędnego wolnozmiennymi, ciągłymi procesami przemysłowymi; Zeszyty Naukowe AGH, Nr 1420, Automatyka z.56, Kraków, 1992 (monografia habilitacyjna)
 2. M.Jawień, B.Jabłońska-Firek, J.T.Duda: Sterowanie makroekonomiczne górnictwem węgla kamiennego w Polsce. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1996.
 3. J.T.Duda: "Modele matematyczne, struktury i algorytmy nadrzędnego sterowania komputerowego". Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2003 (monografia). 
 4. J.T.Duda (red. naukowy): "Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu" Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005, 297 stron.
 5. J.T.Duda, W. Waszkielewicz (red. naukowa): Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu". Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2006
 6. Duda J.T.(red. naukowa): "Information Technologies in Economics and Innovation Management" Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2007, s.229 

b) Rozdziały w monograficznych wydaniach książkowych krajowych

 1. J.T.Duda: Dobór wskazników jakości regulacji w systemach sterowania. Rozdz.12 w książce: Prace z automatyki dedykowane prof..H.Góreckiemu, ed.W.Mitkowski, Wydawnictwa AGH, Kraków 1997, str.95-100.
 2. B.Jabłońska-Firek, J.T.Duda: "Koncepcja systemowego ujęcia prognozowania kosztów i źródeł finansowania likwidacji technicznej kopalń węgla kamiennego". Rozdział w książce "Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego", GIG, AGH, PAN, PARGWK S.A., Kraków 2001, str.299-312. 
 3. B.Jabłońska-Firek, J.T.Duda, I.Łuczak, A.Utrata: "Analiza kosztów technicznej likwidacji  kopalń węgla kamiennego w latach 1991-1999". Rozdział w monografii zbiorowej "Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego", GIG, AGH, PAN, PARGWK S.A., Kraków 2001, str.227-244.
 4. J.T.Duda, A.Augustynek: O możliwościach ulepszenia krótkoterminowych prognoz wskaźników giełdowych z wykorzystaniem modeli regresyjnych. Rozdział w monografii zbiorowej: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej - Część 2. Ekonomia, informatyka i metody numeryczne, red.M.Czyż i Z.Cięciwa, AGH UWND, Kraków 2004, str.315-326.  
 5. A.Augustynek, J.T.Duda: Analiza korelacyjna notowań KGHM z indeksami Giełdy Warszawskiej i wiodących giełd światowych. Rozdział w monografii zbiorowej: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej - Część 2. Ekonomia, informatyka i metody numeryczne, red.M.Czyż i Z.Cięciwa, AGH UWND, Kraków 2004, str.249-258. 
 6. J.T.Duda, A.Augustynek: A Study of Cross-correlation Non-stationarity of World Economy Indices and Energy Prices. Rozdział w monografii "Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu" UWND AGH, Kraków 2005, Red. naukowy J.T. Duda, str.162 - 172. 
 7. T.Pełech, J.T.Duda: Immune Algorithm of Stock Rates Parallel Monitoring. Rozdział w monografii "Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu" UWND AGH, Kraków 2005, Red. naukowy Jan T. Duda, str.183 - 193.
 8. T.Pełech, J.T.Duda: Zastosowanie paradygmatu immunologicznego do monitorowania wskaźników giełdowych. Rozdział w monografii "Zastosowania teorii systemów" (red. Ewa Kochan) Wydawn.Wydz.Inż.Mechan. i Robotyki AGH, Kraków 2005, str. 247-257. 
 9. J.T. Duda, T. Pełech: Wykrywanie zdarzeń w szeregach finansowych z wykorzystaniem metod statystycznych. Rozdział w monografii: "Systemy Ekspertowe", Tom 2. Monografia zbiorowa - redaktor Adam Grzech, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006, ss.317-327. 
 10. A.Augustynek, J.T.Duda, A.Duda-Kękuś: A Quantitavie Evaluation of Globalization Influence on World and East-European Markets. [W].Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu" (red. nauk. J.T.DUDA, WZ AGH,  W.WASZKIELEWICZ, WZ AGH), Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2006, ss.135-144 
 11. J.T.Duda. Pozyskiwanie wzorców diagnostycznych w komputerowych analizach sprawności urządzeń. [w] Diagnostyka procesów i systemów, Praca zbiorowa red.nauk. J.Korbicz, K.Patan, M.Kowal, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2007 (str.1-16).
 12. T. Pełech-Pilichowski, J.T. Duda: Czynniki warunkujące atrakcyjność usług administracji elektronicznej dla polskich przedsiębiorstw. [w] Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej (red.W.Waszkielewicz). Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2007, s.276-285. 
 13. J.T. Duda, A. Augustynek: Medium-Term Predictions of World Economy Indices Based on Long-Term Trends and Cycles Extrapolation. [w] "Information Technologies in Economics and Innovation Management" (red. Jan T.Duda), Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2007, s.109-118.
 14. J.T. Duda, A. Augustynek: Cyclic properties and predictivity of LME prices of selected metals in one month to one-year horizon. [w] Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej (red. nauk. H. Howaniec, W.Waszkielewicz), Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2008 p.p. 134-143
 15. Jan T. Duda, Michał Fuksa, Andrzej Augustynek: Basket payment methods for metal commodities. [W]: Zarządzanie produkcją - planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola, monografia, red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek, Wiesław Waszkielewicz. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. s. 165-185.
 16. Jan T. Duda, Andrzej Augustynek, Michał Fuksa: Basket payment combined with Markovitz portfolio applied to commodity trade. [W]: Zarządzanie produkcją - planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola, monografia, red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek, Wiesław Waszkielewicz. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. s. 165-185.
 17. Jan T. Duda, Andrzej Augustynek: Statistical links of Polish zloty and European currencies exchange rates with prices of petroleum products on world markets during the crisis 2008-12. W: Marketing management - selected issues (eds. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz), Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. s. 163-190. 
 18. Mirosław Kwiatkowski, Magda Ziółkowska, Janina Milewska-Duda, Jan T. Duda: Analiza stosowalności uniwersalnej teorii adsorpcji uniBET do opisu struktury żelu krzemionkowego W: Sorbenty mineralne : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie / red. nauk. Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa, Tomasz Bajda. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. - ISBN: 978-83-7464-629-1. S. 269-284.

c) Rozdziały w wydaniach książkowych o zasięgu międzynarodowym

 1. A.Augustynek, J.T.Duda: Prognozirowanije bierżewych cen miedi na osnowie regresjonnych modieliej. Rozdział w monografii "Modelirowanije finansowo-ekonomiczeskich processow"  (red. W.A.Polownikow.):Wyd. WZFEI, Moskwa, 2005:ss.75 - 85 (j. rosyjski) 
 2. Duda Jan T., Pomasz Pełech-Pilichowski: Enhancements of moving trend based filters aimed at time series prediction.  W: Advances in systems science : proceedings of the International Conference on Systems Science 2013 (ICSS 2013) / eds. Jerzy Świątek, [et al.]. - Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014. S. 747-756. 
 3. Duda-Kękuś Anna, Jan T.Duda, Andrzej Augustynek: Meeting the EU climate package targets by countries heavily dependent on coal - possibilities and barriers. W: The contemporary problems of management - value-based marketing, social responsibility and other factors in process of development - micro, meso and macro aspect : monography / ed. by Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz ; University of Bielsko-Biala. - Bielsko-Biała : University of Bielsko-Biala Press, 2014. - S. 265-287.


d) Rozdziały w podręcznikach: 

 1. H.Górecki, J.Duda: Modele matematyczne procesów technologicznych przemysłu rafineryjnego; Rozdział w skrypcie uczelnianym AGH pt. "Teoria sterowania cz.IV", Kraków 1976, str. 85-114. 
 2. J.Duda: Sterowanie ekspertowe. Rozdział 2 w skrypcie uczelnianym AGH "Komputerowe metody i techniki w automatyce", praca zbiorowa pod redakcją W.Wajsa, AGH, Kraków, 1991.


2. Artykuły w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym 

 1. W.Byrski, J.Duda: Modelling of distillation columns for control purposes; International Journal of Systems Science, 1990, vol.21, No.1, pp.21-31. 
 2. A.Kowalewski, J.Duda: One some optimal control problem for a parabolic system with boundary conditions involving a time varying lag. IMA Journal on Mathematical Control and Information, vol.9, 1992, pp.131-146. 
 3. J.Milewska-Duda, J.Duda: Mathematical Modeling of the Sorption Process in Porous Elastic Materials. Langmuir, Journal of AChS, 1993, vol.9, pp.3558-3566. 
 4. J.Milewska-Duda, G.Ceglarska-Stefańska, J.Duda: A comparison of theoretical and empirical expansion of coals in the high-pressure sorption of methane. FUEL - the Science and Technology of Fuel and Energy, vol.73, 1994, pp.975-979. 
 5. J.Milewska-Duda, J.Duda: Analysis of Structure of Vitrains and Durains on the Basis of Dual Sorption Model. FUEL  the Science and Technology of Fuel and Energy, vol.73, 1994, pp.971-974
 6. J.Duda, J.Milewska-Duda: A Theoretical Model for Evaluation of Configurational Entropy of Mixtures with Respect to Shape and Size of Particles. Journal of Mathematical Chemistry, vol.17, (1995), pp.69-109.
 7. J.Milewska-Duda, J.Duda: Hard Coal Surface Heterogeneity in the Sorption Process, Langmuir, Journal of AChS, Vol.13, 1997, pp.1286-1296
 8. J.Milewska-Duda, J.Duda, A.Nodzeński, J.Lakatos: "Absorption and Adsorption of Methane and Carbon Dioxide in Hard Coal and Active Carbon", Langmuir, Journal of AChS, Vol.16, 2000, 5458 - 5466.
 9. J. Milewska-Duda, J.Duda, G.Jodłowski, M.Kwiatkowski: "A Model for Multilayer Adsorption of Small Molecules in Microporous Materials", Langmuir, Journal of AChS, Vol.16, 2000, 7294 - 7303.
 10. J. Milewska-Duda, J.Duda, G.Jodłowski, M.Wójcik: "A New State Equation for Sorptives in Near-and-over- Critical Temperature Region", Langmuir, Journal of AChS, Vol.16, 2000, 6601 - 6612. 
 11. P.Tatjewski, M.A.Brdyś, J.Duda:  Optimizing control of uncertain plants with constrained feedback controlled outputs, International Journal of Control, Vol. 74, 2001, No.15, 1510.
 12. J.Milewska-Duda, J.Duda: "Handling of a non-BET Adsorption with LBET Model", Langmuir, Journal of AChS, Vol.17, 2001, p.4548. 
 13. J.Milewska-Duda, J.Duda, G.Jodłowski, M.Wójcik: "Estimation of reference state parameters for sorption modeling of gaseous substances". Colloids and Surfaces. A: Physicochem. Eng. Aspects, 208 (2002), pp.303-311.
 14. J.Milewska-Duda, J.Duda: New BET-like models for heterogeneous adsorption in microporous adsorbents. Applied Surface Science. 196 (2002), pp.115-125.
 15. J.Milewska-Duda, J.Duda: A non-BET Adsorption and its LgBET Model. Colloids and Surfaces, A: Physicochem.Eng.Aspects, 208 (2002), pp.71-81. 
 16. J.T.Duda, J.Milewska-Duda: Mathematical Description of Constrained BET-like Adsorption and its Approximation with LgBET and LcBET Formulas. Langmuir, Journal of AChS, 2002, 18, pp.7503-7514
 17. A.Kowalewski, J.T.Duda: An Optimization Problem for Time Lag Distributed Parabolic Systems. IMA Journal of Mathematical Control and Information, vol.21, No.1. 2004, pp.15-31. 
 18. J.T.Duda, J.Milewska-Duda, M.Kwiatkowski: Evaluation of Adsorption Energy Distribution of Microporous Materials by a Multivariant Identification. Applied Surface Science, 2005, vol 252, pp.570-581. 
 19. J.T.Duda, J.Milewska-Duda: Modeling of Surface Heterogeneity of Microporous Adsorbents with LBET Approach. Langmuir, Journal of AChS, 2005, vol.21: pp. 7243-7256. 
 20. J.T.Duda, M.Kwiatkowski, J.Milewska-Duda: Computer Modeling and Analysis of Heterogeneous Structures of Microporous Carbonaceous Materials. Journal of Molecular Modeling,  2005, vol 11, No.4-5:pp.416-430
 21. T. Pełech, J.T. Duda: Event Detection in Financial Time Series By Immune-Based Approach. New Trends in Intelligent Information Processing, Lecture Notes (Springer), 2006
 22. J.T. Duda, L. Jagiełło, J. Jagiełło, J. Milewska-Duda: Complementary study of microporous adsorbents with DFT and LBET, Applied Surface Science 253 (2007), pp.5616-5621. 
 23. J.Milewska-Duda, J.T.Duda "High accuracy PVT relationships for compressed fluids and their application to BET-like modeling of CO2 and CH4 adsorption", Adsorption Science and Technology, Vol. 25 No. 8 2007, pp. 543-559.
 24. Jan T. Duda, Mirosław Kwiatkowski, Janina Milewska-Duda: Application of clustering based gas adsorption models to analysis of microporous structure of carbonaceous materials, Applied Surface Science, 2010 vol. 256 iss.17 s. 5243-5248. (Lista filadelfijska - IF 1.497)
 25. Jan T. Duda, Andrzej Augustynek, Iryna Borshchuk: Coomodity Trade Risk Reduction by Using Optimisation Techniques to Construct Customised Currency Baskets. [W] Visnik Nacjonalnogo [w] universitetu "lvivska Politechnika" (ISSN 0321-0499), no 682, pp.208-223 
 26. Jan T. Duda, Andrzej Augustynek: Application of Markovitz Portfolios Based on Currency Baskets to Commodity Trade. [W] Visnik Nacjonalnogo Universitetu "lvivska Politechnika" (ISSN 0321-0499), no 722, 2012, pp.311-322 
 27. Pelech-Pilichowski T., Jan T. Duda: A two-level detector of short-term unique changes in time series based on a similarity method. Expert Systems, on-line 2012
 28. Jan T. Duda, Andrzej Augustynek: Application of Markovitz portfolios based on currency baskets to commodity trade. Vísnik Nacional'nogo Universitetu "L'vivs'ka Politehnika", Ministerstvo Osviti i Nauki Ukraini ; Nacional'nij Universitet "L'vivs'ka Politehnika" ; 2012 no. 722: Menedzment ta pídpriemnictvo v Ukrainí: etapi stanovlennâ í problemi rozvitku s, pp. 311-322
 29. Jan T. Duda, Janina Milewska-Duda, Mirosław Kwiatkowski, Magda Ziółkowska:  A geometrical model of random porous structures to adsorption calculations.  Adsorption, Journal of the International Adsorption Society ; ISSN 0929-5607. - 2013 vol. 19 iss. 2-4, s. 545-555.


     Publikacje w czasopismach polskich o zasięgu międzynarodowym:


 1. J.Milewska-Duda, J.Duda: Application of Multiple Sorption Model to Prediction of Sorptive and Dylatometric Properties of Coal Related to Water and Methane under Different Pressure Conditions. Archives of Mining Sciences, vol.40, 1995, Issue 3, pp.329-338.
 2. J.T.Duda, B.Jabłońska-Firek: Macroeconomical Aspects of Coal Quality Optimization in Formal Approach. Archives of Mining Sciences, Vol.41, 1996, Issue 1, pp.149-160.
 3. J.Milewska-Duda, G.Jodłowski, M.Wójcik, J.Duda: On Factors Affecting Sorption Energy in Hard Coals. Archives of Mining Sciences, Vol.42, No.2, 1997, pp.291-304 
 4. J.Milewska-Duda, J.T.Duda, M.Kwiatkowski: "Modeling of multilayer adsorption in heterogeneous micropores", Annals of the Polish Chemical Society, Year 2001, p.90.
 5. J.Milewska-Duda, J.T.Duda: "Mathematical Modeling of Sorption Processes in elastic submicroporous materials". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AA Chemia, vol LVI, 2001, p.37. 
 6. J.T.Duda, M. Kwiatkowski, J.Milewska-Duda: Computer analysis of the carbonaceous adsorbents by employing the new thermodynamic adsorption models of LBET class. Annals of the Polish Chemical Society. Year 2004, vol.3, Part 2 (2004) pp.1397-1400
 7. J.T.Duda, M. Kwiatkowski, J.Milewska-Duda: Numerical study of new thermodynamical LBET models for adsorption on heterogeneous surfaces of carbonaceous materials. Annals of the Polish Chemical Society. Year 2004, vol.3, Part 3 (2004) pp.919-922
 8. J.T.Duda, J.Milewska-Duda, M. Kwiatkowski: Generalized uniBET model of multilayer adsorption. Annals of the Polish Chemical Society. Year 2004, vol.3, Part 3 (2004) pp.1401-1404
 9. J.T.Duda, M.Kwiatkowski, J.Milewska-Duda: Numerical Study of Original Mathematical Models for Adsorption on Heterogeneous Surfaces of Carbonaceous Materials. Polish Journal of Applied Chemistry, 2004, vol. XLVII, No.3-4, pp.93-104
 10. J.T.Duda, M.Kwiatkowski, J.Milewska-Duda,: Computer Analysis of Microporous Adsorbents with Adsorption Models of LBET class. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AA Chemia, 2005, vol. LX 13, po.196-217. 
 11. M.Kwiatkowski, J.T.Duda, J.Milewska-Duda: New Models for Vapour Adsorption as a Tool in Technology and Science. The Polish Journal of Environmental Studies, Vol.14. Supplement IV (2005) pp.119-122.
3. Publikacje w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu krajowym: 

 1. J.Duda: Optymalizacja planów prowadzenia robót przygotowawczych w kopalniach węgla kamiennego; Zeszyty Naukowe AGH, Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa, nr 818, 1980.
 2. J.Duda, B.Jabłońska-Firek: Metoda dostosowania rocznych planów produkcji węgla kamiennego w PRL do struktury popytu; Zeszyty Naukowe AGH, nr 866, Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa, Z.146, 1981. 
 3. J.Duda, A.Hebda-Borek: Model optymalizacji rozdziału zasobów pracy ludzkiej w planowaniu produkcji; Zeszyty Naukowe AGH, nr 928, Automatyka z.32, 1982. 
 4. E.Dudek-Dyduch, J.Duda: Ewolucyjna metoda planowania robót przygotowawczych w kopalniach podziemnych; Zeszyty Naukowe AGH, nr 928, Automatyka z.32, 1982. 
 5. J.Duda, E.Łazarski, J.Miller: System cyfrowy centralnej rejestracji danych z maszyną cyfrową MERA-400; Pomiary Automatyka Kontrola, nr 4, str. 116-118, 1982. 
 6. J.Duda: Komunikacja człowieka z maszyną cyfrową w komputerowych systemach automatyki; Zesz. Nauk. AGH, nr 973, Automatyka z.34, 1983, 
 7. J.Duda: Problemy algorytmizacji procesów decyzyjnych krótko i średnioterminowego planowania produkcji; Postępy Cybernetyki, R.7 (1984), nr 4, str.5-13.
 8. J.Duda: Przemysłowe systemy CRPD i sterowania z wykorzystaniem maszyny cyfrowej MERA-400 oraz systemu operacyjnego SOM-3; Pomiary Automatyka Kontrola, nr 10, 1985, str. 236-238.
 9. J.Duda: Rozpoznawanie stanu ustalonego dla potrzeb identyfikacji on-line charakterystyk statycznych procesu; Zeszyty Naukowe AGH, nr 1064, Automatyka z.39, 1985, str. 119-127
 10. J.Duda: Sterowanie obsługą zdarzeń w programach użytkowych systemów cyfrowych uwarunkowanych czasowo; Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 11-12, 1985, str.263-264. 
 11. J.Duda: Sterowanie wymianą informacji między operatorem i maszyną cyfrową w komputerowych systemach sterowania; Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 1, 1986, str. 7-9. 
 12. W.Byrski, J.Duda, J.Gajek, A.Turnau; Komputerowy system sterowania on-line procesem rektyfikacji; Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 12, 1987, str. 281-284. 
 13. J.Duda, J.Goliński: Komputerowy system sterowania procesem wielkopiecowym; Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 6, 1988, str. 127-129. 
 14. W.Byrski, J.Duda, J.Gajek, A.Turnau: Ogólny system sterowania komputerowego wolnozmiennymi procesami ciągłymi; Zeszyty Naukowe AGH, nr 1260, Automatyka z.47, 1989, str.201-207. 
 15. J.Duda, J.Goliński: Problemy komputerowego sterowania procesem wielkopiecowym ; Zeszyty Naukowe AGH, nr 1260, Automatyka z.47, 1989, str.209-216. 
 16. W.Byrski, J.Duda, A.Turnau: Sterowanie on-line procesem wielostopniowej destylacji; Elektrotechnika, Tom 8, z.1, 1989, str.21-27. 
 17. W.Byrski, J.Duda: Problemy optymalizacji on-line procesów technologicznych z wykorzystaniem modeli regresyjnych; Archiwum Automatyki i Telemechaniki, tom XXXIV, zeszyt 1-2, 1989, str.115-120. 
 18. J.Duda: Sterowanie cykliczne ciągłymi procesami technologicznymi; Zeszyty Naukowe AGH, nr 1313, Automatyka z.48, 1989, str.113-122. 
 19. J.Duda: Modele nieparametryczne i ocena możliwości ich wykorzystania do sterowania nadrzędnego. Kwartalnik Elektrotechnika, 1991, nr 3. 
 20. J.Duda: Dobór struktury wielowymiarowych funkcji regresji. Zeszyty Naukowe AGH, Nr 1450, Automatyka z.59, 1992, pp.99-106 
 21. J.Duda, P.Stanek: Ocena efektywności algorytmów wykrywania zmian wartości średniej sygnałów. Zeszyty Naukowe AGH, Nr 1555, Automatyka z.67, 1993, str.40-57. 
 22. J.Milewska-Duda, J.Duda, A.Marecka: Układ węgiel kamienny-metan w świetle adsorpcyjno-absorpcyjnych modeli sorpcji. Zeszyty Naukowe AGH, Nr 1545, Chemia z.25, 1994. str.179-189. 
 23. J.T.Duda, P.Stanek, K.Janik: Algorytmiczna selekcja danych do identyfikacji on-line statycznych modeli procesów wolnozmiennych. Elektrotechnika, Tom.14, Z.3, 1995, str.193-203.
 24. J.T.Duda, P.Stanek: Application of Hammerstein models for steady-state identification of MIMO plants. Automatyka, t.1, z.1, 1997, Wydawnictwa AGH, pp.111-118.
 25. J.Duda, M.Klemiato: "Klasyczne i nieklasyczne algorytmy prognozowania zakłóceń w systemach wodociągowych", Studia z Automatyki i Informatyki , Tom 24, 1999, str.65-74.
 26. J.T.Duda, M.Klemiato: "Wykorzystanie analizy falkowej do klasyfikacji przebiegów przejściowych układów regulacji" - miesięcznik PAK, nr 9, 1999.
 27. J.T.Duda: Modelowanie i symulacja procesów w systemach sterowania nadrzędnego. Kwartalnik Automatyka, 2000, Tom 4, Zeszyt 1
 28. J. Milewska-Duda, J.Duda, J.Rokita: "Analiza porównawcza danych teoretycznych i empirycznych w procesie sorpcji gazów w węglu kamiennym", Karbo, Energochemia, Ekologia 2000, 45, 7, str.218 - 222 
 29. M.Szymczyk, M.Tomczak, Ł.Urbanek, J.T.Duda: "Application of digital filters FIR to the PID regulation in presence of strong noise",Metallurgy and Foundery Engineering, 2000, vol.4, No.4, pp.335-342.
 30. J.T. Duda: "Rozpraszanie zadań obliczeniowych w sterowaniu nadrzędnym". Kwartalnik Automatyka, 2001, Tom 5, Zeszyt 1/2, str.169. 
 31. J.Duda, G.Jodłowski, J.Milewska-Duda, M.Wójcik: "Niezmiennicze parametry charakteryzujące powierzchnię sorbentów w świetle modeli sorpcyjnych", Chemia i Inżynieria Ekologiczna 2002, 9, nr 5-6, str.552-565.
 32. J.Duda, G.Jodłowski, J.Milewska-Duda, M.Wójcik: "Termodynamiczne parametry molekuł gazu w układzie sorpcyjnym", Chemia i Inżynieria Ekologiczna 2002, 9, nr 5-6, str.557-562. 
 33. J.Duda, G.Jodłowski, J.Milewska-Duda, M.Wójcik: "Sorpcja wody, metanolu, metanu i ditlenku węgla na węglach kamiennych w świetle modelu sorpcji wielorakiej", Karbo, 9/2002, str.265-271. 
 34. B.Jabłońska-Firek, D. Fuksa, J.T.Duda: Wykorzystanie metody Monte-Carlo do analizy wrażliwości planów produkcji i sprzedaży węgla na zmiany zapotrzebowania. Górnictwo i Geoinżynieria - Kwartalnik AGH, Kraków, 2004, R. 28 z. 4/2 s. 95-107.
 35. S. Kiluk, J.T.Duda: Diagnozowanie sprawności urządzeń grzewczych w systemach masowego nadzorowania. Pomiary Automatyka Kontrola, 2005, nr 9:str. 188-190. 
 36. M. Kwiatkowski, J.T. Duda, J. Milewska-Duda: Nowy model adsorpcji wielowarstwowej LBETh na powierzchniach mikroporowatych materiałów węglowych. Przemysł Chemiczny, 86/9 2007, str.878-882.. 
 37. J.T. Duda J.T.: Statystyczne i statystyczno-regułowe metody segmentacji szeregów czasowych, Kwartalnik Automatyka, 2007, Tom 11, Zeszyt 1-2, str.103-116. 
 38. Tomasz Pełech-Pilichowski, Jan T. Duda: Analiza podobieństwa sygnałów diagnostycznych z wykorzystaniem metod odległościowych, Automatyka: półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2011 t. 15 z. 2 s. 389-397. 
 39. Jan T.Duda, Anna Duda-Kękuś: Konceptualny model matematyczny mechanizmów kształtujących ceny certyfikatów pochodzenia energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii w Polsce. Automatyka: półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2011 t. 15 z. 2 s. 139-146
 40. Jan T. Duda, Stanisław Szydło: Zastosowanie modeli regresyjnych w prognozowaniu wskaźników makroekonomicznych. Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 3 (2011), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 665, s.53-74. 
 41. Duda-Kękuś A., Duda J.T. -Metoda oceny kosztów społecznych wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej w polskiej elektroenergetyce w latach 2008-2017. Ekonomia Menedżerska, , półrocznik, nr 10 str 109-129, 2011. 
 42. Maciej Klemiato, Jacek Augustyn, Kamil Sterna, Jan T. Duda: INSTEPRO: Zintegrowany System Sterowania Produkcją (1). Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 4/2011, s.70-75.
 43. Maciej Klemiato, Jacek Augustyn, Kamil Sterna, Jan T. Duda: INSTEPRO: Zintegrowany System Sterowania Produkcją (2). Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 5/2011, s.53-57.
 44. Tomasz Pełech-Pilichowski, Jan T. Duda: Analiza podobieństwa sygnałów diagnostycznych z wykorzystaniem metod odległościowych, Automatyka: półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2011 t. 15 z. 2 s. 389-397. 

4. Publikacje w materiałach konferencyjnych o zasięgu międzynarodowym

a) doniesienia w formie pełnych, recenzowanych artykułów: 


 1. J.Duda: The Heuristic Simulation Algorithm for a Certain Complex Scheduling Problem; Proceedings of the First IASTED Symposium on "Applied Informatics", Lille 1983, (France).
 2. J.Duda: Dialogue Method for Planning the Coal Production and Distribution on National Level; Proceedings of International Symposium "Cybernetics '85", Warszawa 1985, t.III, pp.135-141.
 3. W.Byrski, J.Duda: Static Model of Distillation Column and its Simplifi cation for on-line Computer Control; Preprints of IMACS Symposium on Modelling and Simulation of Control Systems, Lille '86, (France). 
 4. J.Duda, E.Łazarski: A Model for Steady-State Simulation of Crude-Oil Distillation Process; Proceedings of the 5-th International Symposium on System, Modelling and Control, Zakopane 1986, vol.II, pp. 21-29. 
 5. W.Byrski, J.Duda: Modelling and Simulation of Distillation Process; Proceedings of 1988 Southeastern Simulation Conference, October 1988 , Orlando (Florida, USA), pp.102-106. 
 6. J.Duda, W.Byrski, H.Górecki: Computer Control of Chemical Processes; Proceedings of European Simulation Multiconference, Copenhagen, Denemark, June 17-19 1991. 
 7. J.Duda, M.A.Brdyś, J.Warzecha: Uncertainty Analysis in Optimizing Control of Binary Distillation Columns. Case Study. Proceeding of V-th European Conference CONTROL'94, Warwick UK, 1994, pp.466-470. 
 8. J.Duda, J.Milewska-Duda: Identifiability of coal structure parameters using dual sorption model. Proceedings of 4-th International Symposium on Application of Mathematical Methods and Computers in Geology, Mining and Metallurgy, June 1995, Krakow, vol.1, pp.129-141
 9. J.Duda, B.Jabłońska-Firek: Optimization of coal production costs on national level using linear programming. Proceedings of 4-th Intern.Symposium on Application of Mathematical Methods and Computers in Geology, Mining and Metallurgy, June 1995, Krakow, vol.1,  pp.15-31
 10. W.Byrski, J.Duda: Optimal stabilisation of blast furnace process with state observation. Proceedings of 4-th International Symposium on Application of Mathematical Methods and Computers in Geology, Mining and Metallurgy, June 1995, Krakow, vol.2, pp.15-31
 11. J.Duda, W.Byrski: Supervisory control of blast furnace process. Proceedings of 4-th International Symposium on Application of Mathematical Methods and Computers in Geology, Mining and Metallurgy, June 1995, Krakow, vol.2, pp.33-42
 12. H.Górecki, J.T.Duda, W.Byrski, K.Janik: Laboratory Distillation Column for Education on Process Control. The 4th IFAC Symposium on Advances in Control Education, 14-16 July 1997, Istambul, Turkey, pp.313-317
 13. J.Duda, M.A.Brdys, P.Tatjewski, W.Byrski: Multilayer decomposition for optimising control of technological processes. Proceedings of the 7th IFAC/IFORM/IMACS Symposium on LARGE SCALE SYSTEMS, London, July 1995, vol.1, pp.111-116
 14. P.Tatjewski, M.A.Brdys, J.Duda: Optimising control of uncertain plants with feedback-controlled output constraints. Proceedings of the 7th IFAC/IFORM/IMACS Symposium on LARGE SCALE SYSTEMS, London, July 1995, vol.1, pp.123-128
 15. J.T.Duda, P.Stanek: Identification of steady-state MIMO plant model with algorithmic data selection. Preprints of 10th Conference on PROCESS CONTROL'95, June, Tatranske Matliare, 1995, vol.1. pp.168-172
 16. J.Duda, G.Gola: Model-based synthesis of generalised predictive controller for a nonlinear plant. Proceedings of the second International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR'95, Miedzyzdroje, August 1995, vol.1. pp.273-278
 17. J.T.Duda: Software structure of a control system. Preprints of the 42th International Scientific Colloquium on "Information and Automation in the Age of the Information Society", Ilmenau, September 1997, pp.87-92.
 18. J.T.Duda , M.A.Brdys, P.Tatjewski: A Unified Approach to Multilayer Decomposition of Decision and Control Structures. Proceedings of the 42th International Scientific Colloquium on "Information and Automation in the Age of the Information Society", Ilmenau, September 1997, pp.34-41.
 19. P.Tatjewski, J.Duda: Process models for optimising control of uncertain plants. Proceedings of the 4th International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR'97, Międzyzdroje, August 1997. 
 20. M.Klemiato, J.T.Duda: "Mathematical Prediction of Time-Series in Management and Control", Proceedings of the Summer School on Computer Science in Management, Kraków, May 7-12, 1998.
 21. J. Lakatos, J. Milewska-Duda, J. Duda, J. Toth, A. Nodzenski. The problem of correct micropore volume determination of coals. Micro CAD'99 International Computer Science Conference, Material Science and Technology Section , Miskolc University and Innovation and Technology Transfer Centrum, Miskolc, February 1999, pp.105-109.
 22. A.Woś, J.T.Duda: Optimizing Control of Systems with Active Constraints. Proceedings of Ist International Conference ASSIS'2000, Praga, August 2000, pp.
 23. J.T.Duda, K.Janik: Flexible Predictive Control. Proceedings of Six International Conference MMAR 2000, Międzyzdroje, August 2000, 
 24. J.T.Duda, K.Janik: "Control strategies in predictive control". Proceedings of 7th International Conference MMAR 2001, Międzyzdroje, August 2001, pp.835-840.
 25. A.Kowalewski, J.Duda: "LQ problem with initial state given by a unknown function": Proceedings of 7th International Conference MMAR 2001, Międzyzdroje, August 2001, pp.63-68.
 26. A.Woś, J.T. Duda: Constrained Predictive Control of Systems with Linear Performance Index. ACTA MOSIS No.84, Proceedings of 35st Spring International Conference MOSIS'2001, Ostrava, 2001, pp.357-364
 27. A.Kowalewski, J.Duda: "Optimal control of a hyperbolic system with multiple deviating arguments": Proceedings of ECC2001 Conference, Porto, Portugal, September 2001 
 28. J.T.Duda, M.Klemiato: "Detection and tracking of slow changes in noisy time-series", Prepr. of 8th IEEE Conference on Methods and Models in Automation and Robotics  MMAR 2002, Szczecin, 2-5 September 2002, pp.613-618.
 29. A.Woś, J.T. Duda: "Linear Predictive Constrained Control of an Electrical Drive System  with Elastic Shaft". Prepr. of 8th IEEE Conference on Methods and Models in Automation and Robotics  MMAR 2002, Szczecin, 2-5 September 2002, pp.799-804. 
 30. A.Augustynek, J.T.Duda: Kratkosrocznoje prognozirowanije pokazatielej moskowskich birż s ispolzowanijem regresjonnych modielej: W Mat. Konf. "Probliemy Transformacji Sowriemiennoj Russkoj Ekonomiki: Tieorija i Praktika Organizacji i Obiespieczenija Uprawlenija", (Red. S.A.Oriekhov) Moskwa 5-7.12.2004, Wyd. INION RAN, Moskwa 2005 r. str. 228 - 236
 31. S.Kiluk, J.T.Duda: "Remote Diagnosis of Heating Systems". 4th International Congress on Intelligent Building Systems InBuS 2006, Cracow 2006, pp.53-58. 
 32. Augustynek A., Duda J. T. Oriekhov S. "Sodierzanije i mekhanizmy analiza opcjonnych strategii. Materiały VI Miezdunarodnogo nauchno-prakticheskogo seminara  "Problemy transformacji sovriemiennoj rosijskoj ekonomiki". Moskwa, 26-27 02.2007, s.40-50 
 33. Pełech-Pilichowski T., Duda J.T.: General structure of T-lymphocyte applied to immune-based event detection in financial time series. W: Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology. Vol. 1, 2006, XXII Autumn Meeting of Polish Information Processing Society [Dokument elektroniczny]
 34. AUGUSTYNEK Andrzej, DUDA Jan T.: Effiektivnost' kratkosrochnykh prognozov tipa ARX dlia birzevykh pokazatieliey. [W:] Matieriali IV mezdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencji "Ekonomicheskoye prognozirovan'ye. Modieli i mietody". Voroniezh, Rosja 10-11.kwiecień.2008


b) doniesienia w formie 1-2. stronicowych streszczeń: 


 1. J.Duda; Powyższenie effectiwnosti sitiemy czełowiek-wyczislitielnyje ałgoritmy w processie priniatia rieszenij dla płanirowanija produkcii; Sbornik tiezisow dokładow VI Wsjesojuznogo simpozjuma "Effektivnost, Kaczestwo i Nadieżnost Ergotechniczeskich Sistem", Nowgorod 1981, AN SSSR, Moskwa 1981, s.30-33. 
 2. J.Duda, W.Byrski: Real-Time Control Based on QNX. TEMPUS Summer School'92, Institute of Automatics, University of Mining and Metallurgy, Cracow 1992. 
 3. J.Duda: Rule-Based Controller and Other Control Techniques. TEMPUS Summer School'92, Institute of Automatics, University of Mining and Metallurgy, Cracow 1992. 
 4. J.Milewska-Duda, J.Duda, J.Zając: The generalized sorption model of small molecules in porous elastic materials -extended abstract; Proceedings of the V-th International Conference on Fundamentals of Adsorption, Tokyo, Japan, May 1992. 
 5. G.Ceglarska-Stefańska, J.Duda, J.Milewska-Duda: A comparison of theoretical and empirical expansion of coals in the high-pressure sorption of methane (extended abstract). Preprints of the Second International Conference on Structure, Properties and Reactivity of Coal - Coal Structure'92, Kraków, Poland, 21-23 September, 1992,P-32, p.87; 
 6. J.Milewska-Duda, J.Duda: Analysis of Structure of Vitrains and Durains on the Basis of Dual Sorption Model  extended abstract. Preprints of the Second International Conference on Structure, Properties and Reactivity of Coal  Coal Structure'92, Kraków, Poland, 21-23 September, 1992, P-32, p.88; 
 7. J.Milewska-Duda, J.Duda: Energetic Heterogeneity of Coal Surface in Sorption Process. Proceedings of  Second International Symposium "Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids", 4-10 September 1995, Zakopane-Levoca, pp.157-159.
 8. J. Milewska-Duda, J.Duda: "A non-BET Adsorption and its LBET Model" - referat prezentowany na Polish-Izraeli Symposium "Current Trends in Interface Chemistry" Lublin, lipiec 2000, streszczenie w materiałach Sympozjum, str.81
 9. J. Duda, J. Milewska-Duda, G.Jodłowski, M.Wójcik: "Estimation of Reference State Parameters for Sorption Modelling of Gaseous Substances", poster nr 56 prezentowany na Polish-Izraeli Symposium "Current Trends in Interface Chemistry" Lublin, lipiec 2000.
 10. J.T.Duda: "Algorytmy zaawansowanego sterowania nadrzędnego i ich implementacja w komputerowych systemach automatyki". Materiały Międzynarodowej Konferencji nt. "Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji", AGH, Wydział  EAIiE, Kraków, 2002, str.43-44.
 11. J.T.Duda, J.Milewska-Duda, M.Kwiatkowski: Numerical study of original mathematical models for adsorption on heterogeneous surface of carbonaceous materials. Proc. of 3th International Conference "New Carbon and Composite Materials 2004", Ustroń-Zawodzie, 9-12 may 2004, Poland, p.I.10
 12. J.T.Duda, M.Kwiatkowski, J.Milewska-Duda: Evaluation of adsorption energy distribution by a multivariant identification. Proc. of Fifth International Symposium "Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids ISSHAC-5", 30.08-3.09 2004, Gdańsk, pp.121-122. 
 13. J.T.Duda, M.Kwiatkowski, J.Milewska-Duda: Numerical study of new mathematical models for adsorption on heterogeneous surface of carbonaceous materials. Workshop Program Book of Abstracts "Modeling and Design of Molecular Materials", Wrocław, 16-20.09 2004, p.14
 14. J. T. Duda, L. Jagiełło, M. Kwiatkowski, J. Milewska-Duda, A clustering based approach to adsorption modeling, Modeling & Design of Molecaular Materials 2006, Wrocław, 10-15 September 2006,  s. P28.
 15. M. Ziółkowska, J.T. Duda, J. Milewska-Duda: Adsorption mechanisms in a view of DFT and clustering-based modelsW: CCT-2013 [Dokument elektroniczny] : Chemistry and Chemical Technology : proceedings of the 3rd international conference of young scientists ; 4th international youth science festival "Litteris et artibus": November 21-23, 2013, Lviv, Ukraine S. 184-187.
 16. M. Ziółkowska, J. Milewska-Duda, M. Kwiatkowski, J.T. Duda: Applicability of mathematical description of adsorption measurements and adsorption mechanism in prediction of gas deposits in microporous materials W: Problemy nedropol'zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : Sankt-Peterburg, 23-25 aprelâ 2014 g.5. Publikacje w materiałach konferencyjnych o zasięgu krajowym

 1. doniesienia w formie pełnych artykułów: 


 1. J.Duda: Przemysłowe systemy CRPD i Sterowania na m.c. MERA-400 z systemem operacyjnym SOM-3; Materiały II Konferencji Użytkowników Minikomputera MERA-400, Gdańsk 1984, str.143-151.
 2. J.Duda: Zastosowanie m.c. MERA-400 do sterowania procesem wielkopiecowym; Materiały IV Krajowej Konferencji Technicznej nt. "Zastosowanie Komputerów w Przemyśle", Szczecin 1985, t.III, str. 183. 
 3. W.Byrski, J.Duda, J.Gajek, A.Turnau: Zastosowanie krajowego sprzętu w komputerowym systemie sterowania on-line procesem destylacji; Materiały V Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt."Zastosowanie Komputerów w Przemyśle", Szczecin 1987, t.I., str. 133-139.
 4. W.Byrski, J.Duda, A.Turnau: Problemy sterowania on-line procesem wielostopniowej destylacji; Materiały X Krajowej Konferencji Automatyki, Lublin, 1988, str. 69-77. 
 5. J.Duda: Pewna propozycja struktury bazy wiedzy w systemie ekspertowym do sterowania nadrzędnego procesami technologicznymi. Materiały XI Krajowej Konferencji Automatyki (sekcja  Teoria automatyki), Białystok, wrzesień 1991. 
 6. J.T.Duda, P.Stanek: Ekspertowa identyfikacja on-line wielowejsciowych procesów technologicznych. Materiały I Konferencji GRANTY-AUTOMATYKA'95. Teoria sterowania, Warszawa 1995, tom 1, str.265-274.
 7. J.T.Duda, P.Stanek, K.Janik: Algorytmy detekcji istotnych zmian sygnałów pomiarowych i ich zastosowania w systemach analizy alarmów procesowych. Materiały II Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Diagnostyka Procesów Przemysłowych", Łagów k.Zielonej Góry, 8-11 września 1997, str. 187-192.
 8. J.Augustyn, J.T.Duda: Wykorzystanie procesorów sygnałowych DSP do analizy sprawności układów kontrolno-pomiarowych. Materiały II Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Diagnostyka Procesów Przemysłowych", Łagów k.Zielonej Góry, 8-11 września 1997, str.150-155.
 9. J.T.Duda, M.Klemiato: Algorytmiczna klasyfikacja przebiegów przejściowych układów regulacji dla potrzeb adaptacji i diagnostyki, Materiały III Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Diagnostyka Procesów Przemysłowych", Jurata k/Gdańska, 7-10 września 1998, str.187-192
 10. J.Duda, M.Klemiato: "Klasyczne i nieklasyczne algorytmy prognozowania zakłóceń w systemach wodociągowych", III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologia i automatyzacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych" , Stawiska, 1999.
 11. J.Duda, M.Klemiato: "Algorytmiczne nadzorowanie układów regulacji nadrzędnej", Materiały XIII Krajowej Konferencji Automatyki, Opole 1999, Tom 1, str.57-62
 12. A.Woś, J.T.Duda: Sterowanie predykcyjne z liniowym wskaźnikiem jakości. Materiały XIII Krajowej Konferencji Automatyki, Opole 1999, Tom 1, str.129-132. 
 13. M.Klemiato, J.T.Duda: "Analiza falkowa w diagnostyce układów regulacji". Materiały V Krajowej Konferencji N.T. Diagnostyka Procesów Przemysłowych DPP'2001, Łagów Lubuski, 17-19 września, str.373-376. 
 14. J.Duda, G.Jodłowski, J.Milewska-Duda, M.Wójcik: "Energetyka sorpcji w węglu kamiennym", Konferencja Naukowa Paliwa i energia dziś i jutro, Kraków, 12-13 czerwca 2001, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, str.269-274.
 15. J.T.Duda, J.Milewska-Duda, M.Kwiatkowski: "Nowe metody opisu struktur mikroporowatych sorbentów", Konferencja Naukowa Paliwa i energia dziś i jutro, Kraków, 12-13 czerwca 2001, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, str.275-280.
 16. M.Klemiato, J.T.Duda: "Przetwarzanie sygnałów procesowych dla potrzeb nadzorowania układów regulacji nadrzędnej". Materiały XIV Krajowej Konferencji Automatyki, Zielona Góra, 24-27 czerwca 2002, tom I. str.479-482. 
 17. A.Woś, J.T.Duda: "Liniowa regulacja predykcyjna układów wielowymiarowych z ograniczeniami wejść i wyjść". Materiały XIV Krajowej Konferencji Automatyki, Zielona Góra, 24-27 czerwca 2002, tom I. str.141-143. 
 18. A.Kowalewski, J.Duda: "Sterowanie czaso-optymalne systemem hiperbolicznym ze zmiennymi opóźnieniami". Materiały XIV Krajowej Konferencji Automatyki, Zielona Góra, 24-27 czerwca 2002, tom I. str.337-342. 
 19. M.Klemiato, J.T.Duda: Metody analizy przebiegów przejściowych układów regulacji. Materiały Seminarium mt.: Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok k/Bełchatowa 2002, str. 109-113.
 20. A. Augustynek, J.T.Duda, W.Waszkielewicz: Mechanizmy kształtowania cen miedzi na Londyjskiej Giełdzie Metali LME. Kwartalnik AGH - Zagadnienia techniczno-ekonomiczne, t.48, z1. 2003. 
 21. A. Augustynek, J.T.Duda, W.Waszkielewicz: Wykorzystanie technik regresyjnych do prognozowania cen miedzi na LME. Kwartalnik AGH - Zagadnienia techniczno-ekonomiczne, t.48, z1. 2003
 22. R.Rychlik, J.T.Duda: Własności jakościowych metod prognozowania giełdowych szeregów czasowych przy zmiennym okresie próbkowania. "Sympozjum międzyuczelniane nt. "Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania" Słok k.Łodzi, 16-18 czerwca 2004, Kwartalnik Automatyka  2004. 
 23. J.T.Duda, P.Kisielewicz: Możliwości symulacji działania małej firmy w konkurencyjnym środowisku. Sympozjum nt. "Wykorzystanie technik komputerowych w analizie systemowej", Kazimierz Dolny, wrzesień 2004, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska - Informatica", t.2 2004, w druku.
 24. J.T.Duda, M.Kwiatkowski, J.Milewska-Duda: Analiza numeryczna i weryfikacja termodynamicznych modeli adsorpcji na powierzchniach heterogenicznych. "Paliwa i Energia XXI wieku", AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne , Kraków, 2004, str.209-215.
 25. J.T.Duda, J.Milewska-Duda, M.Kwiatkowski: Uogólniony model adsorpcji wielowarstwowej. "Paliwa i Energia XXI wieku", AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne , Kraków, 2004, str.217-222.
 26. J.T.Duda, M.Kwiatkowski, J.Milewska-Duda: Identyfikacja układów adsorpcyjnych na podstawie wielowariantowego dopasowania modeli klasy LBET. "Paliwa i Energia XXI wieku", AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne , Kraków, 2004, str.223-226.
 27. J.T.Duda, J.Milewska-Duda, M.Kwiatkowski: Komputerowe modele heterogenicznej adsorpcji na mikroporowatych materiałach węglowych A| modele uLhBET i uLBETh. "Paliwa i Energia XXI wieku", AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne , Kraków, 2004, str.227-231.
 28. Jan T.Duda, Andrzej Augustynek, Anna Duda-Kękuś: Formalne oceny efektywności średniookresowego prognozowania matematycznego cen miedzi na LME. Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006, str.1-2
 29. Augustynek A., Duda J.T. Mechanizmy cenotwórcze na światowym rynku metali kolorowych. [w] Materiały I. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem", Szczyrk, 20-21.06.2008,  
b) doniesienia w formie 1-2 stronicowych streszczeń: 

 1. J.Duda, J.Milewska-Duda: Metoda weryfikacji modelu teoretycznego procesu sorpcji w węglu kamiennym; Mat. Dorocznego Zjazdu Naukowego PTCh i SIiTPCh, Łódz 1988, t.B, str. 55. 
 2. J.Duda, J.Milewska-Duda: Analiza numeryczna modelu wielorakiej sorpcji substancji małocząsteczkowej w polimeropodobnym materiale porowatym; Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTCh i SIiTPCh, Gliwice, 1989, Sekcje 1-6, str.293. 
 3. J.Duda, J.Milewska-Duda: Identification of structural and energetic parameters of coal by iterative optimization of the theoretical model of sorption process; Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu PTCh i SIiTPCh, Kraków, wrzesień 1991.
 4. J.Milewska-Duda, J.Duda., M.Wójcik: Wyznaczanie parametrów struktury submikroporowatej węgla kamiennego przy pomocy modelu sorpcji wielorakiej. Materiały seminarium "Węgiel -sorbenty węglowe" Kraków-AGH 25-26.06.1998,p.62
 5. J.Milewska-Duda, J.Duda, A.Nodzeński, S.Hołda: Sorpcja dwutlenku węgla i metanu na węglach kamiennych i aktywnych w świetle modelu sorpcji wielorakiej. Materiały seminarium "Węgiel -sorbenty węglowe" Kraków-AGH 25-26.06.1998,p.60
 6. M.Wójcik, J.Milewska-Duda, J.Duda: Stan  standardowy modelu procesu sorpcji gazów i par w węglu kamiennym. Materiały seminarium "Węgiel -sorbenty węglowe" Kraków-AGH 25-26.06.1998,p.14
 7. J.Lakatos, J.Milewska-Duda, J.Duda, J.Toth, A.Nodzeński: Experimental verifications of  the absorption-adsorption mechanism of CO2 sorption on coals . Materiały seminarium "Węgiel -sorbenty węglowe" Kraków-AGH 25-26.06.1998,p.16
 8. J. Milewska-Duda, J. Duda: "Nowe równanie stanu płynów dla potrzeb modelowania procesów sorpcji gazów", komunikat zgłoszony na Zjazd PTChem - Łódź, wrzesień  2000.
 9. J. Milewska-Duda, J. Duda, G.Jodłowski: "LBET - nowy model adsorpcji wielowarstwowej w adsorbentach sub- i mikroporowatych", komunikat przedstawiony na Zjeździe PTChem - Łódź, wrzesień  2000.
 10. J. Milewska-Duda, J. Duda, M.Kwiatkowski: "Modelling of multilayer adsorption in heterogeneous micropores", komunikat przedstawiony na Zjeździe PTChem - Katowice, wrzesień 2001.
 11. J.T.Duda, G.Jodłowski, J. Milewska-Duda, M. Wójcik: "Sposób modelowania przestrzeni sorpcyjnej w termodynamicznych modelach sorpcji w węglu kamiennym", komunikat przedstawiony na Zjeździe PTChem - Kraków, wrzesień 2002.
 12. J.T.Duda, G.Jodłowski, J. Milewska-Duda, M. Wójcik: "Weryfikacja parametrów energetycznych układu sorpcyjnego: substancja małocząsteczkowa - węgiel kamienny", komunikat przedstawiony na XLV Zjeździe PTChem - Kraków, wrzesień  2002, str.904.
 13. J. Milewska-Duda, J.T.Duda, M.Kwiatkowski: "Nowy model opisu heterogenicznych struktur mikroporowatych adsorbentów węglowych". Komunikat przedstawiony na XLV Zjeździe PTChem - Kraków, wrzesień  2002, str.350. 
 14. M.Kwiatkowski, J. Milewska-Duda, J.T.Duda: "Metody opisu struktury mikroporowatych węgli aktywnych : przegląd i analiza porównawcza". Komunikat przedstawiony na XLV Zjeździe PTChem - Kraków, wrzesień  2002, str.393. 
 15. J. Milewska-Duda, J.T.Duda, M.Kwiatkowski: "Model opisu struktur heterogenicznych adsorbentów mikroporowatych". Komunikat przedstawiony na dorocznym spotkaniu Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego ,,Fizykochemia zjawisk międzyfazowych'' : Lublin, 25-26 października 2002; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, str.40. 
 16. J.T.Duda, M.Kwiatkowski, J.Milewska-Duda: Numerical study of new thermodynamical LBET models for adsorption on heterogeneous surface of carbonaceous materials. Materiały Zjazdowe XLVII Zjazdu PTChem I SITPChem, Wrocław, 12-17.09 2004, tom II, 870 K001.
 17. J.T.Duda, M.Kwiatkowski, J.Milewska-Duda: Komputerowa analiza adsorbentów węglowych z wykorzystaniem nowych termodynamicznych modeli adsorpcji klasy LBET. Materiały Zjazdowe XLVII Zjazdu PTChem I SITPChem, Wrocław, 12-17.09 2004, tom III, 1314 K009.
 18. J.T.Duda, M.Kwiatkowski, J.Milewska-Duda: Uogólniony model adsorpcji wielowarstwowej uniBET. Materiały Zjazdowe XLVII Zjazdu PTChem I SITPChem, Wrocław, 12-17.09 2004, tom III, 1315 K010.
 19. M.Kwiatkowski, J. T.Duda, J. Milewska-Duda: Analiza struktury materiałów mikroporowatych z wykorzystaniem nowych modeli adsorpcji klasy LBET. W: Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15_18 marca 2005,  red. Anna Kubacka; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. Kraków : IKiFP PAN, 2005. str. S. 298. 
 20. M. Kwiatkowski, J. T. Duda, J. Milewska-Duda: Porównanie jakości oszacowania parametrów struktury mikroporowatych adsorbentów węglowych z wykorzystaniem pojedynczych i podwójnych izoterm adsorpcji. W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18_22 września 2005 : Zespół red. Bohdan Skalski [et al.]; PTChem, SITPChem. Poznań,  PUH BETAGRAF, 2005. s. S5_P49. 
 21. M.Kwiatkowski, J.Milewska-Duda, Jan T.Duda: Zastosowanie grupy nowych matematycznych modeli klasy LBET z wielowariantowym dopasowywaniem do opisu struktur heterogenicznych mikroporowatych węgli aktywnych. W: XLVIII Zjazd Naukowy PTChem, SITPChem: Poznań 18_22 września 2005: Materiały zjazdowe. Zespół red. Bohdan Skalski i inni; PTCh, SITPChem. Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. s. S5_W6 
 22. M.Kwiatkowski, J. T.Duda, J. Milewska-Duda: Analiza struktury materiałów mikroporowatych z wykorzystaniem nowych modeli adsorpcji klasy LBET. W: Mat. XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego: Kraków, 15-18 marca 2005, red. Anna Kubacka; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. Kraków : IKiFP PAN, 2005. str. S. 298. 
 23. M. Kwiatkowski, J. T. Duda, J. Milewska-Duda: Porównanie jakości oszacowania parametrów struktury mikroporowatych adsorbentów węglowych z wykorzystaniem pojedynczych i podwójnych izoterm adsorpcji. W: XLVIII Zjazd Naukowy PTChem i Stow.Inż. i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18_22 września 2005 : Zespół red. Bohdan Skalski i inni; PTCh, SITPChem. Poznań,  PUH BETAGRAF, 2005. s. S5_P49. Prof.dr hab.inż. Jan Tadeusz Duda

Wykaz publikacji 

dotyczących bezpośrednio zastosowań metod matematycznych i technik komputerowych w prognozowaniu i zarządzaniu


 1. Mieczysław Jawień, Barbara Jabłońska-Firek, Jan Tadeusz Duda: Sterowanie makroekonomiczne górnictwem węgla kamiennego w Polsce. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1996 (stron 205). 
 2. B.Jabłońska-Firek, J.T.Duda: "Koncepcja systemowego ujęcia prognozowania kosztów i źródeł finansowania likwidacji technicznej kopalń węgla kamiennego". Rozdział w książce "Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego", GIG, AGH, PAN, PARGWK S.A., Kraków 2001, str.299-312. 
 3. B.Jabłońska-Firek, J.T.Duda, I.Łuczak, A.Utrata: "Analiza kosztów technicznej likwidacji  kopalń węgla kamiennego w latach 1991-1999". Rozdział w książce "Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego", GIG, AGH, PAN, PARGWK S.A., Kraków 2001, str.227-244.
 4. J.Duda: Optymalizacja planów prowadzenia robót przygotowawczych w kopalniach węgla kamiennego; Zeszyty Naukowe AGH, Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa, nr 818, 1980.
 5. J.Duda, B.Jabłońska-Firek: Metoda dostosowania rocznych planów produkcji węgla kamiennego w PRL do struktury popytu; Zeszyty Naukowe AGH, nr 866, Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa, Z.146, 1981. 
 6. J.Duda; Powyższenie effectiwnosti sitiemy czełowiek-wyczislitielnyje ałgoritmy w processie priniatia rieszenij dla płanirowanija produkcii; Sbornik tiezisow dokładow VI Wsjesojuznogo simpozjuma "Effektivnost, Kaczestwo i Nadieżnost Ergotechniczeskich Sistem", Nowgorod 1981, AN SSSR, Moskwa 1981, s.30-33. 
 7. J.Duda, A.Hebda-Borek: Model optymalizacji rozdziału zasobów pracy ludzkiej w planowaniu produkcji; Zeszyty Naukowe AGH, nr 928, Automatyka z.32, 1982. 
 8. E.Dudek-Dyduch, J.Duda: Ewolucyjna metoda planowania robót przygotowaw czych w kopalniach podziemnych; Zeszyty Naukowe AGH, nr 928, Automatyka z.32, 1982. 
 9. J.Duda: The Heuristic Simulation Algorithm for a Certain Complex Scheduling Problem; Proceedings of the First IASTED Symposium on "Applied Informatics", Lille 1983. 
 10. J.Duda: Problemy algorytmizacji procesów decyzyjnych krótko i średnioterminowego planowania produkcji; Postępy Cybernetyki, R.7 (1984), nr 4, str.5-13..
 11. J.Duda, B.Jabłońska-Firek: Optimization of coal production costs on national level using linear programming. Proceedings of 4-th International Symposium on Application of Mathematical Methods and Computers in Geology, Mining and Metallurgy, June 1995, Krakow, vol.1,  pp.15-31
 12. J.T.Duda, B.Jabłońska-Firek: Macroeconomical Aspects of Coal Quality Optimization in Formal Approach. Archives of Mining Sciences, Vol.41, 1996, Issue 1, pp.149-160.
 13. M.Klemiato, J.T.Duda: "Mathematical Prediction of Time-Series in Management and Control", Proceedings of the Summer School on Computer Science in Management, Kraków, May 7-12, 1998r .
 14. J.Duda, M.Klemiato: "Klasyczne i nieklasyczne algorytmy prognozowania zakłóceń w systemach wodociągowych", Studia z Automatyki i Informatyki , Tom 24, 1999, str.65-74. 
 15. R.Rychlik, J.T.Duda: Metody jakościowe i ilościowe prognozowania giełdowych szeregów czasowych. XV.Miedzynarodowe Sympozjum "Zastosowania teorii systemów", Zakopane 2003, Kwartalnik Automatyka, nr.4, 2003. 
 16. A. Augustynek, M.Klemiato, J.T.Duda: Matematyczne prognozowanie cen miedzi na giełdzie LME. XV.Miedzynarodowe Sympozjum "Zastosowania teorii systemów", Zakopane 2003, Kwartalnik Automatyka, nr.4, 2003, str. 
 17. A. Augustynek, J.T.Duda, W.Waszkielewicz: Mechanizmy kształtowania cen miedzi na Londyjskiej Giełdzie Metali LME. Kwartalnik AGH - Zagadnienia techniczno-ekonomiczne, t.48, z1. 2003 
 18. A. Augustynek, J.T.Duda, W.Waszkielewicz: Wykorzystanie technik regresyjnych do prognozowania cen miedzi na LME. Kwartalnik AGH - Zagadnienia techniczno-ekonomiczne, t.48, z1. 2003. 
 19. R.Rychlik, J.T.Duda: Własności jakościowych metod prognozowania giełdowych szeregów czasowych przy zmiennym okresie próbkowania. "Sympozjum międzyuczelniane nt. "Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania" Słok k.Łodzi, 16-18 czerwca 2004, Kwartalnik Automatyka 2003. 
 20. J.T.Duda, P.Kisielewicz: Możliwości symulacji działania małej firmy w konkurencyjnym środowisku. Sympozjum nt. "Wykorzystanie technik komputerowych w analizie systemowej", Kazimierz Dolny, wrzesień 2004 , Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska - Informatica", w druku. 
 21. J.T.Duda, A.Augustynek: O możliwościach ulepszenia krótkoterminowych prognoz wskaźników giełdowych z wykorzystaniem modeli regresyjnych. W pracy zbiorowej: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej - Część 2. Ekonomia, informatyka i metody numeryczne, red.M.Czyż i Z.Cięciwa, AGH UWND, Kraków 2004, str.315-326. 
 22. A.Augustynek, J.T.Duda: Analiza korelacyjna notowań KGHM z indeksami Giełdy Warszawskiej i wiodących giełd światowych. W pracy zbiorowej: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej - Część 2. Ekonomia, informatyka i metody numeryczne, red.M.Czyż i Z.Cięciwa, AGH UWND, Kraków 2004, str.249-258.  
 23. A.Augustynek, J.T.Duda: Kratkosrocznoje prognozirowanije pokazatielej moskowskich birż s ispolzowanijem regresjonnych modielej. W Mat. III Miezdunarodnyj Nauchno-Prakticheskij Seminar, 5--7.12.2004, MESI Moscow State Univ. of Economics Statistics and Informatics.
 24. J.T.Duda, A.Augustynek: A Study of Cross-correlation Non-stationarity of World Economy Indices and Energy Prices. Rozdział w monografii "Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu" UWND AGH, Kraków 2005, Red. naukowy J.T. Duda, str.162 - 172. 
 25. T.Pełech, J.T.Duda: Immune Algorithm of Stock Rates Parallel Monitoring. Rozdział w monografii "Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu" UWND AGH, Kraków 2005, Red. naukowy Jan T. Duda, str..162 - 172
 26. T.Pełech, J.T.Duda: Zastosowanie paradygmatu immunologicznego do monitorowania wskaźników giełdowych. Rozdział w monografii "Zastosowania teorii systemów" (red. Ewa Kochan) Wydawn.Wydz.Inż.Mechan. i Robotyki AGH, Kraków 2005, str. 247-257. 
 27. A.Augustynek, J.T.Duda: Prognozirowanije bierżewych cen miedi na osnowie regresjonnych modieliej. Rozdział w monografii "Modelirowanije finansowo-ekonomiczeskich processow"  (red. W.A.Polownikow.):Wyd. WZFEI, Moskwa, 2005:ss.75 - 85 (j. rosyjski)
 28. Jan T.Duda, Andrzej Augustynek, Anna Duda-Kękuś: Formalne oceny efektywności średniookresowego prognozowania matematycznego cen miedzi na LME. Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006, str.1-2
 29. S.Kiluk, J.T.Duda: "Remote Diagnosis of Heating Systems". 4th International Congress on Intelligent Building Systems InBuS 2006, Cracow 2006, pp.53-58 
 30. A.Augustynek, J.T.Duda, A.Duda-Kękuś: A Quantitavie Evaluation of Globalization Influence on World and East-European Markets. [W].Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu" (red. nauk. J.T.DUDA, WZ AGH,  W.WASZKIELEWICZ, WZ AGH), Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2006, ss.135-144 
 31. Pełech-Pilichowski T., Duda J.T.: General structure of T-lymphocyte applied to immune-based event detection in financial time series. W: Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology. Vol. 1, 2006, XXII Autumn Meeting of Polish Information Processing Society [Dokument elektroniczny]
 32. T. Pełech-Pilichowski, J.T. Duda: Czynniki warunkujące atrakcyjność usług administracji elektronicznej dla polskich przedsiębiorstw. [w] Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej (red.W.Waszkielewicz). Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2007, s.276-285. 
 33. J.T. Duda, A. Augustynek: Medium-Term Predictions of World Economy Indices Based on Long-Term Trends and Cycles Extrapolation. [w] "Information Technologies in Economics and Innovation Management" (red. Jan T.Duda), Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2007, s.109-118.
 34. J.T. Duda J.T.: Statystyczne i statystyczno-regułowe metody segmentacji szeregów czasowych, Kwartalnik Automatyka, 2007, Tom 11, Zeszyt 1-2, str.103-116. 
 35. Augustynek A., Duda J. T. Oriekhov S. "Sodierzanije i mekhanizmy analiza opcjonnych strategii. Materiały VI Miezdunarodnogo nauchno-prakticheskogo seminara  "Problemy transformacji sovriemiennoj rosijskoj ekonomiki". Moskwa, 26-27 02.2007, s.40-50 
 36. J.T. Duda, A. Augustynek: Cyclic properties and predictivity of LME prices of selected metals in one month to one-year horizon. [w] Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej (red. nauk. H. Howaniec, W.Waszkielewicz), Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2008 p.p. 134-143
 37. Augustynek A., Duda J.T. Mechanizmy cenotwórcze na światowym rynku metali kolorowych. [w] Materiały I. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem", Szczyrk, 20-21.06.2008, 
 38. AUGUSTYNEK Andrzej, DUDA Jan T.: Effiektivnost' kratkosrochnykh prognozov tipa ARX dlia birzevykh pokazatieliey. [W:] Matieriali IV mezdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencji "Ekonomicheskoye prognozirovan'ye. Modieli i mietody". Voroniezh, Rosja 10-11.kwiecień.2008
 39. Jan T.Duda, Anna Duda-Kękuś: Konceptualny model matematyczny mechanizmów kształtujących ceny certyfikatów pochodzenia energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii w Polsce. Automatyka: półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2011 t. 15 z. 2 s. 139-146
 40. Jan T. Duda, Stanisław Szydło: Zastosowanie modeli regresyjnych w prognozowaniu wskaźników makroekonomicznych. Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 3 (2011), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 665, s.53-74. 
 41. Duda-Kękuś A., Duda J.T. : Metoda oceny kosztów społecznych wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej w polskiej elektroenergetyce w latach 2008-2017. Ekonomia Menedżerska, półrocznik, nr 10 str 109-129, 2011
 42. Jan T. Duda, Michał Fuksa, Andrzej Augustynek: Basket payment methods for metal commodities. [W]: Zarządzanie produkcją - planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola, monografia, red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek, Wiesław Waszkielewicz. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. s. 165-185.
 43. Jan T. Duda, Andrzej Augustynek, Michał Fuksa: Basket payment combined with Markovitz portfolio applied to commodity trade. [W]: Zarządzanie produkcją - planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola, monografia, red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek, Wiesław Waszkielewicz. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. s. 165-185.
 44. Jan T. Duda, Andrzej Augustynek: Statistical links of Polish zloty and European currencies exchange rates with prices of petroleum products on world markets during the crisis 2008-12. W: Marketing management - selected issues (eds. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz), Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. s. 163-190.
 45. Jan T. Duda, Andrzej Augustynek: Application of Markovitz portfolios based on currency baskets to commodity trade. Vísnik Nacional'nogo Universitetu "L'vivs'ka Politehnika", Ministerstvo Osviti i Nauki Ukraini ; Nacional'nij Universitet "L'vivs'ka Politehnika" ; 2012 no. 722: Menedzment ta pídpriemnictvo v Ukrainí: etapi stanovlennâ í problemi rozvitku s, pp. 311-322
 46. Duda-Kękuś Anna, Jan T.Duda, Andrzej Augustynek: Meeting the EU climate package targets by countries heavily dependent on coal - possibilities and barriers. W: The contemporary problems of management - value-based marketing, social responsibility and other factors in process of development - micro, meso and macro aspect : monography / ed. by Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz ; University of Bielsko-Biala. - Bielsko-Biała : University of Bielsko-Biala Press, 2014. - S. 265-287.


UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMACH BADAWCZYCH 


1. Udział w międzynarodowym programie TEMPUS 

a) TEMPUS - JEP 0962,   okres: 1992-1994 

koordynator: M.A.Brdys School of Electronic and Electrical Engineering, University of Birmingham, Wielka Brytania

b) TEMPUS S_JEP 07181 okres 1994 - 1997 

Information Technology for Control and Decision Support - Curriculum Development (Techniki informatyczne dla wspomagania decyzji - rozwijanie kierunków kształcenia) -

koordynator: P.Tatjewski, Instytut Automatyki, Politechnika Warszawska

J.T.Duda - odpowiedzialny za realizację zadania 4 (Real-time control - Sterowanie w czasie rzeczywistym)

c) TEMPUS grant indywidualny, 1994 r. 


Współpracujące placówki krajowe: 


a) Instytut Automatyki, Politechnika Warszawska

b) Katedra Automatyki, AGH

c) Instytut Automatyki, Politechnika Śląska

d) Zakład Automatyki,  Politechnika Rzeszowska


Współpracujące placówki zagraniczne: 

a) School of Electronic and Electrical Engineering, University of Birmingham, Wielka Brytania

b) Fachbereich Elektrotechnik, Fernuniversitat Hagen - Niemcy

c) Dipartimento Informatica, Systemistica, Twelematica, Universita di Genoa, Włochy

d) Institute of Automatic Control, Technical University of Demnemark, Lyngby, Dania

e) Laboratoire d'Automatique et d'Analyse des Systemes, CRNS Toulouse, Francja

f) Rhone-Alpes Quest, Atelier Interetablissements de Productique, Lyon Francja

g) Institute Nationale des Sciences Appliques (INSA) Lyon Francja 

h) Control Engineering Center, The City University London, W.Brytania

i) Department de Sistemas Informaticos y Computacion Programa, Universidad Politecnica de Valencia, Hiszpania

j) School of Computing, University of Staffordshire, Stafford W.Brytania

k) Faculty of Informatics and Automation, Technical University of Ilmenau, Niemcy

l) Laboratoire d'Automatique de Nantes, Ecole Central de Nantes, Francja


Zgłoszenie obszernego projektu badawczego do konkursu międzynarodowego programu INCO-COPERNICUS - 1997 r.: The Proposal for the Joint Research Project "Least energy and environmentally safe operation by advanced predictive control under output constraints". J.T.Duda - project coordinator, H.Górecki - scientific coordinator. Institute of Automatics, University of Mining and Metallurgy, Krakow 1997.

W ramach przygotowania projektu zorganizowano międzynarodowy zespół badawczy złożony z pracowników pięciu ośrodków naukowych: AGH, Politechnika Warszawska, University of Birmingham, LAAS Toulouse, Slovac Technical University - Bratislava. Zawarto także wstępne porozumienia z dwoma polskimi przedsiębiorstwami przemysłowymi (Elektrociepłownia Kraków i NAFTOKRAK-NAFTOBUDOWA), zainteresowanymi wdrożeniem wyników. Projekt został wysoko oceniony za zawartość merytoryczną, ale nie uzyskał finansowania z powodu słabej zgodności tematyki z priorytetami programu. 
PROGRAMY BADAWCZE KRAJOWE I GRANTY 


a) Prace badawcze na zlecenie MEN i w ramach CPBR

1. Praca naukowo-badawcza w ramach CPBR.13.2

Temat: Komputerowy system sterowania procesem destylacji węglowodorów.

Miejsce i okres realizacji: Instytut Automatyki AGH, 1987-1989; 

J.T.Duda -wkład merytoryczny: opracowanie koncepcji oprogramowania systemu sterowania nadrzędnego pracującego na komputerach typu PC pod systemem operacyjnym QNX, badania właściwości predykcyjnych i nieliniowych regulatorów nadrzędnych 

2. Praca naukowo-badawcza zlecona przez MEN

Temat: Projekt i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania on-line dla wolnozmiennych procesów metalurgicznych i chemicznych. Algorytmy i pakiety wspomagające projektowanie.

Miejsce i okres realizacji: Instytut Automatyki AGH, Kraków, 1991.

J.T.Duda -wkład merytoryczny: opracowanie i oprogramowanie oryginalnych algorytmów analizy sygnałów procesowych dla potrzeb nadzorowania procesów, opracowanie algorytmów syntezy nadrzędnych regulatorów ekspertowych i predykcyjnych. 

3. Prace naukowo-badawcze w ramach programu CPBP 01.16, dla Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach

Temat: Wykorzystanie metod sorpcyjnych do badań struktury węgla kamiennego.

Miejsce i okres realizacji: Instytut Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów AGH; Instytut Automatyki AGH, Kraków 1986-1990

J.T.Duda -wkład merytoryczny: udział w opracowanie modelu teoretycznego procesu sorpcji substancji małocząsteczkowych w węglu kamiennym na gruncie modelu kopolimerycznego i teorii rozpuszczania polimerów (dobór narzędzi formalnych modelowania), opracowanie algorytmów oraz oprogramowania do identyfikacji i badań numerycznych procesu sorpcji substancji małocząsteczkowych w węglu kamiennym. 


b) Granty KBN

4. Projekt badawczy KBN, Nr 7 0086 91 01

Temat: Algorytmy inteligentnego sterowania nadrzędnego procesami przemysłowymi. 

Miejsce i okres realizacji: AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Katedra Automatyki, Kraków 1991-1993.  

Kierownik: Henryk Górecki

J.T.Duda -wkład merytoryczny: główny wykonawcza odpowiedzialny za badania właściwości algorytmów regulacji predykcyjnej, identyfikacji modeli statycznych i dynamicznych oraz wykonanie oprogramowania wspomagającego nadzorowanie procesów. 

5. Projekt badawczy KBN, Nr 990469203

Temat: Akumulacja metanu w  węglach kamiennych. 

Miejsce i okres realizacji: AGH, Wydział Paliw i Energii, Kraków 1992- 1994

Kierownik: Grażyna Ceglarska-Stefańska

J.T.Duda -wkład merytoryczny: wykonawca odpowiedzialny za doskonalenie modeli teoretycznych procesów sorpcji w węglach kamiennych i prowadzenie analiz numeryczych.

6. Projekt badawczy KBN, Nr 9 S601 058 05

Temat: Sterowanie makroekonomiczne górnictwem węgla kamiennego w Polsce

Miejsce i okres realizacji: AGH Wydział Górniczy, Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Kraków  1993 - 1996; 

Kierownik: Mieczysław Jawień

J.T.Duda -wkład merytoryczny:  główny wykonawca odpowiedzialny za sformułowanie zadań optymalizacji, algorytmów ich rozwiązywania oraz przeprowadzenie badań numerycznych.

7. Projekt badawczy KBN, Nr 2P30301007

Temat: Badania mechanizmu sorpcji gazów  i par na sorbentach porowatych.

Miejsce i okres realizacji: AGH, Wydział Paliw i Energii, Kraków 1995 - 1997

Kierownik: Janina Milewska-Duda

J.T.Duda -wkład merytoryczny: główny wykonawca odpowiedzialny za dobór narzędzi formalnych modelowania procesów adsorpcji i absoropcji, identyfikację modeli matematycznych tych procesów i prowadzenie ich analiz numeryczych.

8. Projekt badawczy KBN, Nr 8 S505 006 06

Temat: Ekspertowa identyfikacja on-line wielowejściowych i wielowyjściowych procesów technologicznych.

Miejsce i okres realizacji: AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Katedra Automatyki, Kraków 1995.

Kierownik: Jan T. Duda

J.T.Duda - wkład merytoryczny: badania właściwości algorytmów selekcji danych do identyfikacji on-line procesów technologicznych.

9. Projekt badawczy KBN, Nr 8T11 A02709

Temat: Problemy sterowania optymalnego i optymalizacji parametrycznej systemów dynamicznych. 

Miejsce i okres realizacji: AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Katedra Automatyki, Kraków 1996-1998.

Kierownik: Henryk Górecki

J.T.Duda - wkład merytoryczny: główny wykonawcza odpowiedzialny za realizację zadania dotyczącego problematyki sterowania nadrzędnego procesami ciągłymi z uwzględnieniem ograniczeń nałożonych na wyjścia procesu, w aspekcie teoretycznym i implementacyjnym, w tym badanie algorytmów segmentacji sygnałów procesowych w czasie rzeczywistym, opracowanie koncepcji algorytmizacji nadzorowania procesów, oraz za wykonanie oprogramowania wspomagającego działania operatorów w systemach sterowania.

10. Grant promotorski KBN, Nr 8T11 A 00919

Temat: Algorytmiczne nadzorowanie układów regulacji nadrzędnej. 

Miejsce i okres realizacji: AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Katedra Automatyki, Kraków 1999 

Kierownik: Jan T.Duda 

J.T.Duda - wkład merytoryczny: Opracowanie koncepcji i planu badań możliwości wykorzystania analizy falkowej do nadzorowania układów regulacji nadrzędnej, nadzorowanie badań prowadzonych przez doktoranta M.Klemiato. 

11. Projekt badawczy KBN zamawiany, Nr 010/T12/1998

Temat: Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Termin i miejsce realizacji prac: Główny Instytut Górnictwa, PAN Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi, AGH Wydział Górniczy, Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A, 1998-2000. 

Kierownik zadania realizowanego w AGH: Barbara Jabłońska-Firek 

J.T.Duda -wkład merytoryczny: wykonawca odpowiedzialny za dobór narzędzi formalnych analizy kosztów likwidacji kopalń węgla kamiennego w Polsce w latach 1991-2000, uczestniczący w opracowaniu koncepcji oceny makroekonomicznych efektów likwidacji.

12. Projekt badawczy KBN, Nr 8T11 A 00918

Temat: Algorytmy i programy sterowania nadrzędnego ciągłymi procesami przemysłowymi

Miejsce i okres realizacji: AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Katedra Automatyki, Kraków 1999- 2002 

Kierownik: Jan T.Duda 

J.T.Duda -wkład merytoryczny: koordynacja całości badań, realizacja zadania dotyczącego uogólnień algorytmów regulacji predykcyjnej pod katem ich zastosowania do sterowania nadrzędnego, nadzór nad realizacją oprogramowania do sterowania nadrzędnego. 

13. Projekt badawczy KBN, Nr 9T12A04819

Temat: Pochłanianie par i gazów w węglach kamiennych w świetle modelu adsorpcyjno - absorpcyjnego.

Miejsce i okres realizacji: AGH, Wydział Paliw i Energii, Kraków 2000 - 2002

Kierownik: Janina Milewska-Duda

J.T.Duda -wkład merytoryczny: główny wykonawca - udział w uogólnieniu i rozbudowie modeli matematycznych procesu adsorpcji, analiza formalna właściwości tych modeli pod kątem ich wykorzystania do badania struktury adsorbentów, prowadzenie analiz numeryczych. 
c) Działalność statutowa i badania własne 

14. Prace własne Katedry Automatyki AGH

Temat: Projekt laboratoryjnej instalacji destylacyjnej w Laborat. Sterowania KA AGH.

Miejsce i okres realizacji: Instytut Automatyki AGH, Kraków 1993. 

J.T.Duda - wkład merytoryczny: projekt części technologicznej i pomiarowej laboratorium dydaktyczno-badawczego, nadzór realizacji prac. 

15. Badania własne Katedry Automatyki AGH, umowa 10.10.120.40 AGH

Temat: Analiza dynamiki modelowych obiektów fizycznych w Laboratorium Sterowania Procesami 

Miejsce i okres realizacji: AGH, Wydz. Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Katedra Automatyki, Kraków 1995-1996.

Kierownik: Jan T. Duda

J.T.Duda -wkład merytoryczny: projekt systemu pomiarowego i wykonanie oprogramowania pomocniczego do gromadzenie danych procesowych na dysku  oraz oprogramowania pozwalającego na identyfikację modeli z wykorzystaniem pakietu MATLAB. Badanie adekwatności nieliniowych i liniowych modeli aparatu wyparnego, modelowego obiektu latającego i wymienników ciepła.

16. Działalność statutowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Umowa AGH nr 11.11.120.248

Temat: Komputerowe Sterowanie Procesami Przemysłowymi

Miejsce i okres realizacji: AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Katedra Automatyki, Kraków 1996- 2002 

Kierownik: Witold Byrski

J.T.Duda -wkład merytoryczny: analiza właściwości algorytmów przetwarzania danych procesowych dla potrzeb nadzorowania algorytmicznego.


17. Badania własne Wydziału Zarządzania AGH w okresie 2005- 2007: 

Temat: Rozwijanie metod komputerowego przetwarzania danych w zarządzaniu i technice

Kierownik Jan T.Duda


18. Przygotowanie opracowania pt.: UWARUNKOWANIA TECHNICZNE TECHNOLOGICZNE I SPOŁECZNE INFORMATYZACJI PAŃSTWA W LATACH 2007-2013 ORAZ WSKAZANE KIERUNKI DZIAŁAŃ. Materiał pomocniczy do prac nad projektem dokumentu rządowego nt. Strategii Informatyzacji Polski w latach 2007-2013" na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, kwiecień 2007 r. 


19. Działalność statutowa Wydziału Zarządzania AGH w okresie 2007- 2009: 

Temat ogólny: Marketingowe aspekty rozwoju procesów obsługowych przedsiębiorstwa

Zadanie 1 (kierownik Jan T.Duda): 

Rozwijanie metod algorytmicznego przetwarzania danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem 


20. Projekt badawczy NCBiR "Zintegrowany system sterowania produkcją INSTEPRO (2009-2011)" - Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, priorytet 1, działania 1.3 POIG poddziałanie 1.3.1 Badanie i rozwój nowoczesnych technologii, nr UDA-POIG.01.03.01-12-171/08/00. Jan T.Duda - główny wykonawca odpowiedzialny za projekt i implementację podsystemu komunikacji międzyprocesowej w czasie rzeczywistym; projekt i implementację podsystemu zarządzania usługami w czasie rzeczywistym; projekt i implementację bazy danych czasu rzeczywistego dedykowanej dla zadań sterowania; projekt i implementację algorytmu wielowymiarowej regulacji w czasie rzeczywistym; projekt i implementację interfejsów operatorskich

21 .Badania Statutowe Wydziału Zarządzania AGH 11/11.200.232  w latach 2010-2014 . 

Temat ogólny: "Nowoczesne metody numeryczne i techniki informatyczne w zarządzaniu" Jan T. Duda - kierownik badań i kierownik zesopołu badawczego w zakresie analiz szeregów czasowych, w szczególności: opracowanie nowych algorytmów wykrywania zdarzeń w szeregach czasowych opracowanie nowych metod redukcji ryzyka transakcji giełdowych (analizy portfelowe i płatności koszykowe) 

22. Projekt NCN "Tworzenie i stosowanie prawa w ujęciu teorii komunikacji i zarządzania wiedzą". Nr projektu: NN110133940 Źródła finansowania: NCN . Wysokość finansowania: 141 200,00 PLN. Uniwersytet Jagielloński, 2011-2013. Jan T.Duda - wykonawca (konsultant) w zakresie problematyki przetwarzania danych: zastosowanie nowoczesnych technologii ICT do budowania hipertekstualnego systemu aktów prawa, wykorzystanie formatu XML w tekstach prawnych, ocena neutralności technologicznej różnych rozwiązań ICT.


WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA KRAJOWA


23. Praca badawcza zlecona przez KM Huta im.Lenina w Krakowie

Temat: System sterowania komputerowego CRPD dla Wydziału Gazowego KM HiL w Krakowie.

Miejsce i rok realizacji: Instytut Automatyki AGH, KM HiL, Kraków 1985.

J.T.Duda -wkład merytoryczny: opracowanie koncepcji systemu, projekt oprogramowania i udział w jego wykonaniu. 

24. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Zakłady Chemiczne "Oświęcim"

Temat: System sterowania komputerowego procesem destylacji styrenu w ZCh "Oświęcim"

Miejsce i rok realizacji: Instytut Automatyki AGH Kraków, ZchO "Oświęcim", 1985.

J.T.Duda -wkład merytoryczny: opracowanie koncepcji systemu sterowania nadrzędnego, opracowanie algorytmów dynamicznego sterowania nadrzędnego, udział w projektowaniu i wykonaniu oprogramowania systemu sterowania bezpośredniego i nadrzędnego. 

25. Praca badawcza zlecona przez KM Huta im.Lenina w Krakowie

Temat: Komputerowy system sterowania doradczego procesem wielkopiecowym WP IV w KM HiL. 

Miejsce i rok realizacji: Instytut Automatyki AGH, KM HiL, Kraków 1986. 

J.T.Duda -wkład merytoryczny: opracowanie koncepcji systemu, projekt oprogramowania systemu i udział w jego wykonaniu. 

26. Praca naukowo-badawcza zlecona przez KM Huta im.Lenina w Krakowie

Temat: Analiza wyników komputerowego sterowania procesem wielkopiecowym.

Miejsce i okres realizacji: Instytut Metalurgii AGH, Instytutu Automatyki AGH, Kraków, 1987

J.T.Duda -wkład merytoryczny: analiza właściwości dynamicznych i skuteczności nadrzędnego sterowania doradczego procesu wielkopiecowego. 

27. Praca naukowo-badawcza zlecona przez KM Huta im.Lenina w Krakowie

Temat: Doskonalenie metod i algorytmów sterowania procesem wielkopiecowym.

Miejsce i okres realizacji: Instytut Metalurgii AGH, Instytutu Automatyki AGH, 1987-1989; 

J.T.Duda -wkład merytoryczny: analiza możliwości identyfikacji on-line i skuteczności regulacji optymalnej procesu wielkopiecowego, analiza możliwości algorytmizacji ekspertowego nadzorowania procesu.


28. Interdyscyplinarne badania z zakresu modelowania cyfrowego, elektroenergetyki i informatyki - źródłem innowacji systemu informatycznego dla dystrybutorów energii/Apator Rector Sp. z o.o., Zielona Góra. WZ AGH, KIS Kierownik J.T.Duda. Okres realizacji 28.07.2010- 30.09.2011

 
Webmaster, KASMOC, AGH, neuron@wp.pl
Aktualizacja: 2008-06-27